28 jan 2022

Vill du arbeta för möjligheten att ladda elbilar på Nybodahöjden?

Av Stefan Larsén | 2022-01-28 12:52

Många i Nybodahöjdens samfällighetsförening anser att frågan om laddpunkter för elbilar är viktig att lösa. Därför föreslår styrelsen nu att en extern arbetsgrupp tillsätts, bestående av medlemmar som kan hjälpa till att driva detta projekt i hamn. Är du en av dem?

Frågan om elbilsladdning på samfällighetens parkeringsplatser aktualiseras alltmer då fler köper, eller planerar att köpa, el- eller laddhybridbil. Prognoser för 2022 från bilbranschen pekar på att sex av tio nyregistrerade bilar kommer att vara laddbara. I december 2021 var nästan 61 procent av nyregistrerade bilar i Sverige laddbara.

Efter att en motion om att utreda möjligheten att uppföra laddpunkter för elbilsladdning på Nybodahöjden bifölls av styrelsen vid årsmötet 2019 har flera olika alternativ för att lösa detta diskuterats. Styrelsen har bland annat utrett hur de tekniska förutsättningarna för att uppföra laddpunkter ser ut, och har tagit in flera offerter via samfällighetens tekniska förvaltare Stoft.

En bromskloss under den här perioden har varit det föråldrade regelverk som styr vad en gemensamhetsanläggning ska erbjuda de boende. Står det inte uttryckligen att elbilsladdpunkter ska ingå måste samfälligheten nämligen ansöka om ett nytt anläggningsbeslut hos Lantmäteriet, en så kallad omförrättning.

Problematiken kring detta har uppmärksammats i flera statliga utredningar. I november 2021 kom Energimyndigheten, som har utrett frågan, med rapporten Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform. Där menar man bland annat att det måste bli enklare och mindre kostsamt att ansöka hos Lantmäteriet om att installera laddboxar på gemensamma parkeringsplatser som våra.

I styrelsens kontakter med den lokala lantmäterimyndigheten i Stockholm säger man sig inte ännu kunna ge besked om vilka konkreta lättnader detta kan medföra. Förhoppningen är däremot att de beslut som möjliggör för Lantmäteriet att förenkla den här processen ska fattas inom kort.

Om och när Lantmäteriets regelverk lättas upp är nästa steg bland annat att förankra installation av laddpunkter bland samfällighetens medlemmar, göra en budget, ansöka om en omförrättning för gemensamhetsanläggningen och initiera upphandlingsprocessen för installation och drift.

För att snabba på den här processen behöver vi i samfällighetens styrelse din hjälp. Du kanske själv har en elbil eller funderar på att skaffa en? Eller känner du kanske att möjligheten att ladda elbilar är ett sätt att framtidssäkra vårt fina bostadsområde? Hör i så fall gärna av dig till oss på styrelsen@nybodahojden.com och anmäl ditt intresse för att hjälpa till i arbetet med den här frågan.