Välkommen till Nybodahöjden

Nybodahöjdens samfällighetsförening hälsar dig som nyinflyttad välkommen till vårt fina område här på Nybodaberget!

Här följer lite kort information om området och samfälligheten:

Om samfälligheten

I samfällighetens ansvar ingår bl.a. att svara för parker och grönområden, lekplatser, vägar och parkeringsplatser mm. Samfälligheten förvaltar där formellt två ”Gemensamhets-anläggningar”; GA1 och GA2. I området finns det såväl bostadsrätter som småhus.

Sex bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheten:

Brf Fågelsången 1, Brf Gryningen, Brf Nybodaberget, Brf Nybodahöjden 1, Brf Nybodaterassen och Brf Söderutsikt.

Småhusägare ingår i någon av de tre småhussamfälligheterna; SMFH Grönbrink, SMFH Idaborg och SMFH Nybodaringen.

På den här kartskissen ser du vilka markområden (gulmarkerade) som samfälligheten ansvarar för.

………………………………………………

Samfällighetens ledning

Samfällighetens arbete leds av en styrelse.

Alla som bor i området har möjlighet att utöva ett inflytande på samfällighetens arbete.

Därför har varje bostadsrättsförening en representant i styrelsen. Småhusägarna, som är direkta medlemmar, representeras av en person från respektive småhussamfällighet som medlemmen ingår i. Samfällighetens styrelse nomineras av medlemmarna och utses på årsstämman. Samfällighetsföreningen finansieras av medlemsavgifterna.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att förvalta samfälligheten samt föreningens tillgångar, hålla stämma varje år där styrelsen bl. a redovisar och berättar om det gångna årets arbete.

Att förvalta samfällighetens gemensamhetsanläggningar betyder att hantera löpande drift, snöröjning, parksskötsel, incident/felhantering, underhåll (enligt en underhållsplan) samt förnyelse. Exempelvis sker, delvis genom entreprenörer, delvis genom frivilligt arbete, löpande underhåll av körbanor, gångbanor, grönytor, belysningar, p-platser, dagvattenledningar mm.

………………………………………………

Hemsidan
www.nybodahojden.com

På vår hemsida: www.nybodahojden.com, kan du läsa mer om området och framförallt om samfälligheten och styrelsens arbete. Om du anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrevet, så får du information från samfälligheten via e-post.

På hemsidan hittar du också:

  • kontaktuppgifter till styrelsen,
  • formulär som du enkelt kan använda för incidentrapportering och frågor om parkering
  • nyheter om vad som är på gång inom området
  • information från årsmöten

Det finns också en privat grupp på Facebook, ”Vi på Nybodahöjden”, för oss boende här på höjden. Den administreras inte av samfälligheten, så den får du ansöka om tillträde till.

Värt att vet kan också vara att vi här på Nybodahöjden sedan några år tillbaka är anslutna till ”Grannsamverkan mot brott”, där Jan-Erik Lundqvist, Nybodaringen 91, är vårt huvudkontaktombud. Du kan läsa mer om vad ”Grannsamverkan mot brott” är på polisens hemsida, https://polisen.se/om-polisen/...

………………………………………………

Återigen – varmt välkommen till Nybodahöjden!

Hälsar,

Styrelsen för Nybodahöjdens samfällighetsförening

Här kan du ladda ner informationen på den här sidan som pdf.

Senast uppdaterad 2022-03-08 av Anders Annerfalk.