17 maj 2022

Nu ska oxlarna trimmas!

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2022-05-17 07:45

Våra oxlar ska trimmas!

… och ”våra oxlar” är alltså de vackra träden, som kantar våra gator här på Nybodahöjden!

VAD ska göras? Samtliga oxlar utmed våra gator och parkeringar kommer att kronrensas och kronreduceras.

VEM ska göra det?: Arborister från Trädmästarna

NÄR ska det göras? Med början på morgonen den 30 maj, ska det vara klart senast på eftermiddagen den 3 juni

PÅVERKAN på oss boende? Vi återkommer med mer information om vilka delar av området som berörs när samt om vi har parkeringsplatser som behöver stå tomma för att inte riskera att grenar eller ris skadar bilarna. 

FÖRHOPPNING? Ett gott samarbete! När Trädmästarna trimmade våra oxlar senast (4 år sedan) hade vi ett fint samarbete med alla boende och bilägare i området.Vi hoppas på ett gott samarbete även denna gång.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen 2021-22
genom Alexandra Bohwalli Skommevik

20 apr 2022

Vår!

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2022-04-20 09:49

Nu när vi lämnar påsken bakom oss och förhoppningsvis den sista snön så inleds 'vårstädningen' här på Nybodahöjdens grönområde och gator. Löv ska krattas, gator sopas, rabatter rensas och farthinder ska åter monteras. 

Vi har tillsammans med Trädmästarna nyligen genomfört en översyn av våra träd i området där vi kommer att åtgärda där det behövs. I år är det även dags för våra oxlar vid gatorna att få lite extra kärlek och detta arbetet kommer att genomföras i maj-juni. Mer info om när och hur kommer inom kort.  

Vår-hälsningar,

Alexandra & övriga i styrelsen 


8 mar 2022

Skyddsrum?

Av Anders Annerfalk | 2022-03-08 12:00

Med anledning av det ryska anfallet på Ukraina, och de mer eller mindre förtäckta hot som har riktats mot de länder, som stöder Ukraina, så har frågan om skyddsrum kommit upp även på den svenska dagordningen. Även om sannolikheten för att Sverige ska dras in i någon sorts väpnad konflikt av många bedömare, inte minst regeringen, bedöms som försvinnande liten, så undrar många var det finns skyddsrum.

Här på Nybodahöjden finns det några stycken, och då främst i flerfamiljshusens källare, och är man nyfiken på var de finns exakt - här eller i grannskapet - så har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, en karta som visar var alla Sveriges skyddsrum är belägna.

Du hittar kartan här.

28 jan 2022

Vill du arbeta för möjligheten att ladda elbilar på Nybodahöjden?

Av Stefan Larsén | 2022-01-28 12:52

Många i Nybodahöjdens samfällighetsförening anser att frågan om laddpunkter för elbilar är viktig att lösa. Därför föreslår styrelsen nu att en extern arbetsgrupp tillsätts, bestående av medlemmar som kan hjälpa till att driva detta projekt i hamn. Är du en av dem?

Frågan om elbilsladdning på samfällighetens parkeringsplatser aktualiseras alltmer då fler köper, eller planerar att köpa, el- eller laddhybridbil. Prognoser för 2022 från bilbranschen pekar på att sex av tio nyregistrerade bilar kommer att vara laddbara. I december 2021 var nästan 61 procent av nyregistrerade bilar i Sverige laddbara.

Efter att en motion om att utreda möjligheten att uppföra laddpunkter för elbilsladdning på Nybodahöjden bifölls av styrelsen vid årsmötet 2019 har flera olika alternativ för att lösa detta diskuterats. Styrelsen har bland annat utrett hur de tekniska förutsättningarna för att uppföra laddpunkter ser ut, och har tagit in flera offerter via samfällighetens tekniska förvaltare Stoft.

En bromskloss under den här perioden har varit det föråldrade regelverk som styr vad en gemensamhetsanläggning ska erbjuda de boende. Står det inte uttryckligen att elbilsladdpunkter ska ingå måste samfälligheten nämligen ansöka om ett nytt anläggningsbeslut hos Lantmäteriet, en så kallad omförrättning.

Problematiken kring detta har uppmärksammats i flera statliga utredningar. I november 2021 kom Energimyndigheten, som har utrett frågan, med rapporten Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform. Där menar man bland annat att det måste bli enklare och mindre kostsamt att ansöka hos Lantmäteriet om att installera laddboxar på gemensamma parkeringsplatser som våra.

I styrelsens kontakter med den lokala lantmäterimyndigheten i Stockholm säger man sig inte ännu kunna ge besked om vilka konkreta lättnader detta kan medföra. Förhoppningen är däremot att de beslut som möjliggör för Lantmäteriet att förenkla den här processen ska fattas inom kort.

Om och när Lantmäteriets regelverk lättas upp är nästa steg bland annat att förankra installation av laddpunkter bland samfällighetens medlemmar, göra en budget, ansöka om en omförrättning för gemensamhetsanläggningen och initiera upphandlingsprocessen för installation och drift.

För att snabba på den här processen behöver vi i samfällighetens styrelse din hjälp. Du kanske själv har en elbil eller funderar på att skaffa en? Eller känner du kanske att möjligheten att ladda elbilar är ett sätt att framtidssäkra vårt fina bostadsområde? Hör i så fall gärna av dig till oss på styrelsen@nybodahojden.com och anmäl ditt intresse för att hjälpa till i arbetet med den här frågan.

22 jan 2022

Varför har vi inte några laddplatser för elbilar?

Av Anders Annerfalk | 2022-01-22 16:23
Det blir fler och fler på Nybodahöjden, som skaffar sig bil med laddmöjlighet.
Elsäkerhetsverket avråder dock från att låta ladda via motorvärmaruttag, eftersom dessa inte är konstruerade för den sortens utnyttjande.

Frågan om elbilsladdning på samfällighetens parkeringsplatser har varit uppe på årsstämman under en rad av år, och frågan blir naturligtvis allt mer aktuell i takt med att fler och fler skaffar el- eller hybridbil. Frågan är emellertid komplex, eftersom det för en samfällighet inte bara är att ta ett beslut om att sätta upp laddstolpar.

Bakgrunden är i korthet:

Efter att en motion om att utreda möjligheten att uppföra laddpunkter för elbilsladdning på samfällighetens parkeringsplatser bifölls av styrelsen vid årsmötet 2019 har flera olika alternativ och vägar framåt diskuterats.

Ett stort hinder, som är gemensamt för samfällighetsföreningar runt om i Sverige, är det föråldrade regelverk som styr vad en gemensamhetssanläggning ska erbjuda de boende. Står det inte uttryckligen att elbilsladdpunkter ska ingå måste samfälligheten ansöka om ett nytt anläggningsbeslut hos Lantmäteriet, en så kallad omförrättning. Det är kostsamt och dessutom ingen garanti för att en samfällighet ska få grönt ljus att påbörja en installation. Frågan om kostnadsfördelningen är också komplex, då samfälligheten utgörs av både bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Kan man sätta upp en egen laddbox?

Kreativiteten är stor och frustrationen växer i takt med att antalet laddbara bilar ökar, så frågan om huruvida man kan sätta upp en egen laddbox är naturlig.

Naturligtvis kan man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening göra det, så länge placeringen och anslutningen/laddboxen sitter på en fastighet eller mark, som man själv äger eller disponerar och där laddkabeln inte utgör ett hinder eller en fara för andra. 

Det är med andra ord inte tillåtet att låta en laddkabel ligga över t.ex. en allmän trottoar eller gå från ett fönster via ett träd eller en lyktstolpe fram till den egna bilen. Risken för att någon skadas allvarligt, t.ex. genom att man snubblar på en kabel, är uppenbar.


Notera också elbilsladdning via motorvärmaruttaget inte är att rekommendera, eftersom dessa inte är konstrurerade för den typen av belastning.

Vad händer i samhället inom det här området?

Att vi har ett statligt regelverk som går på tvärs mot klimatpolitiken är förstås ett problem. Problematiken kring just samfällighetsföreningarnas möjligheter att installera laddpunkter för elfordon har också uppmärksammats i flera statliga utredningar, bland annat i Boverkets utredning Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon från 2019. 

I november 2021 kom Energimyndigheten, som har utrett frågan, med rapporten Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform. I rapporten har man identifierat flera hinder för samfälligheter och ger förslag på hur det kan bli enklare att installera laddboxar på gemensamma parkeringsplatser. Enligt Lantmäteriet går det sannolikt att lösa de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden för samfälligheter inom ramen för de relevanta regelverk som gäller i dag.

För att se hur dessa problem kan lösas i praktiken har styrelsen varit i kontakt med den lokala lantmäterimyndigheten i Stockholm, men de säger att de i nuläget inte kan ge några besked om vilka konkreta lättnader Energimyndighetens rapport kan medföra, utan hänvisar fortfarande till det sedan tidigare gällande regelverket.

Och nu?

Styrelsen bevakar givetvis frågan och fortsätter aktivt att utreda möjligheterna för kostnadseffektivt sätt att möjliggöra elbilsladdning på Nybodahöjden. Under tiden kan man här själv läsa vad Energimyndigheten säger i frågan. 


Navigation