Tyck till om Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö

Nu finns mer information om var stationerna ska ligga, vilka arbetsytor som behövs, olika byggmetoder och mycket mer. 15 november – 12 december pågår samråd. Syftet med samrådet är att ge information och få synpunkter i det fortsatta arbetet.

Nu finns bland annat information om:

  • var stationerna ska ligga och hur de ska se ut
  • vilka arbetsytor som behövs för byggskedet
  • olika byggmetoder och hur de påverkar omgivningen
  • miljöpåverkan, exempelvis grundvatten och störningar

  Här hittar du mer info och kan följa arbetet: https://nyatunnelbanan.se/  SL drar in flera busslinjer till följd av ökade kostnader, mindre resande och minskade intäkter.

  Förändringarna sker när busslinjen ändrar tidtabell den 11 december.
  Totalt kommer 19 linjer att läggas ner helt och andra får ny rutt eller en glesare tidtabell.
  Tyvärr innebär det att från och med den 11 december kommer det inte att finnas någon buss som går förbi/stannar här vid Nybodahöjden.
  Linje 134 får ny rutt via Sjöviksbacken och Sjöviksvägen och ersätter linje 145 mellan Liljeholmen och Årstaberg.

  Precis före sommaren lämnade vi in en protest på remissvaret, men som nu visar sig inte haft någon verkan.

  Här kan ni läsa mer: https://www.mitti.se/nyheter/d...


  Avisering om nattarbete vecka 13

  Ellevio:s arbete med att förstärka elnätet i området innebära en del kvälls- och nattarbeten under vecka 13.
  Denna vecka är även planen att schakta förbi vår in- och utfart. Detta sker på natten för minsta möjliga påverkan på trafiken.
  Det kommer att bli trångt och lite besvärligt men vi kommer kunna använda vägen, dock med lite väntetid ibland.
  Nattarbetet pågår tisdag, onsdag och torsdag natt, klockan  20.00 - 05.00.


  Ellevio utför förstärkning av elnätet i närområdet

  Ellevio utför en nätförstärkning i området för kommande byggnation på andra sidan Södertäljevägen. De kommer att schakta utmed Årstabergsvägen mellan Sjöviksbacken och Södertäljevägen.
  I infarten till Nybodahöjden går kablar som de behöver komma åt och skarva om. Arbetet kan innebära att det blir blir trångt på platsen, det vill säga in- och utfarten.
  Schaktarbeten på etapp 1 startade 20 mars och vi tror att vi är framme vid infarten om ca 2-3 veckor (ca v. 14-15). 

  Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Anders Jansson.
  Mejl: anders.jansson2@partners.ellevio.se
  Telefon: 0771-53 53 00. 
  Passagen vid Hildebergsvägen är öppen igen

  I höstas spärrade bostadsrättsförening för Hildebergsvägen 10 av gångstigen mellan Nybodahöjden och Hildeberg, med argumentet att man ville styra bort gångtrafik och cyklar från att passera nära fastigheten. Stenarna som placerades ut blev däremot inte långvariga efter beslut från kommunen om att en dylik mur inte fick byggas på marken. 


  Stenmuren är nu borttagen och passagen fri – men styrelsen för BRF:en vars tomt stigen passerar önskar att man använder en annan väg.

  Samfällighetens styrelse har haft flera kontakter med styrelsen i BRF:en för Hildebergsvägen 10 angående detta. De vill att man helst går bortom Hildebergsvägen 12, det vill säga på den stig som går uppför berget i den bortre (västra) delen av träsket. Huruvida de tänker spärra av den vanliga gångvägen igen på något annat sätt är ännu inte klarlagt, men vi håller förstås ögonen på utvecklingen. 

  Nu är det klart – ny tunnelbanestation vid Årstaberg

  Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana innebär bland annat en helt ny linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. I mitten av december spikades dragningen av linjen och de nya stationerna. Den nya t-banelinjen kommer att gå från Fridhemsplan via Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga till Älvsjö. 

  Den nya t-banelinjens västliga dragning ansågs vara det bästa av två alternativ. Dels blir kostnaden lägre då denna lösning är två kilometer kortare än det andra, östliga förslaget. Dels för att fler bostäder kan byggas längs den föreslagna sträckan.

  Bygget av tunnelbanesträckningen mellan Liljeholmen och Årstaberg kan möjligen innebära störningar i vårt område, men i vilken form och omfattning är för tidigt att säga. Framöver ska man utreda de tekniska förutsättningarna och ta reda på var de nya stationerna placeras bäst i varje område. En del av det arbetet består i att samla in synpunkter från boende i närheten av de planerade stationerna. Region Stockholm samlar löpande in synpunkter från myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet in i en så kallad samrådsprocess. Det andra steget i den genomfördes i juni 2021 (en sammanställning finns här). Nästa samråd är planerat till försommaren 2022.

  Planerad byggstart för den nya tunnelbanelinjen är 2025 och man räknar med att bygget ska pågå i nio år, med trafikstart 2034.


  Framtidens tunnelbanenät i Stockholm – grå linje (XX) är den nya linjens dragning mellan Fridhemsplan och Älvsjö via Årstaberg. Bild: Region Stockholm


  Bullerskydd på Essingeleden ska monteras tillbaka

  När portalerna för variabla hastighetsskyltar monterades på den del av Essingeleden som går närmast Nybodahöjden togs samtidigt bullerskydd ned, vilket har inneburit ökade trafikljud i området. 

  I augusti meddelade Trafikverkets projektledare att deras entreprenör hade missat att montera tillbaka bullerskydden, och att de skulle kontakta entreprenören omgående för att åtgärda detta. Bullerskydden har dock fortfarande inte monterats tillbaka, så vi har kontaktat Trafikverket igen. De meddelar nu att arbetet har blivit försenat på grund av "utmaningar i produktionen" och att bullerskydden ska monteras tillbaka så snart portalarbetena är avslutade. 

  Sedan början på mars sitter någon form av temporära bullerskydd på plats, som förhoppningsvis ska byta mot en mer permanent lösning.

  Läs mer om pågående trafikarbeten på Essingeleden här!


  De provisoriska (?) bullerskydden monterades i mars 2022.


  Årstabergsvägen, Nybodakopplet och Södertäljevägen kan bli bostadsområde

  Stadsbyggnadsnämnden har antagit ett så kallat start-pm för att utreda möjligheten att bygga om trafikplats Nyboda, det så kallade Nybodakopplet, till en mer ”attraktiv och integrerad stadsmiljö”. Tanken är att detta ska binda ihop Liljeholmen med Midsommarkransen, Västberga och Årstaberg på ett bättre sätt.

  Nybodakopplet är den trafikplats där bland annat Essingeleden, Södra länken och E4 sammanstrålar sydväst om Nybodahöjden. Under Nybodakopplet går bland annat Årstabergsvägen (som är Nybodahöjdens tillfartsväg), Västberga allé och Södertäljevägen.

  Stadsbyggnadsnämnden har sedan tidigare antagit ett start-pm där man föreslår att ”Södertäljevägen utvecklas till ett urbant stadsrum med nya arbetsplatser, bostäder, handel, service och mötesplatser.” Förslaget innefattar också den del av Hägerstensvägen som går mellan Södertäljevägen och Essingeledens påfart vid Aspudden, nedanför Nybohov. Nu ser man alltså över möjligheten att även inkludera Nybodakopplet och Årstabergsvägen i detta utvecklingsprojekt.

  Planerna kan bland annat innebära 500 nya bostäder och 2 500 nya arbetsplatser, och att både nuvarande Södertäljevägen och Årstabergsvägen får karaktären av stadsgator med ”en attraktiv miljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder och service.” 

  Eventuellt kommer även en ny Liljeholmsbro att byggas, vilket nu utreds som ett alternativ till att renovera den gamla och mycket slitna befintliga bron. Ett förslag om en mer östlig placering av en ny bro, från Marievik till Tantolunden, ska utredas under våren. 

  Samråd med myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet planeras ske under 2023 och ett beslut kan tas senare samma år.


  Nu ska Nybodakopplet (markerat område) utredas för eventuellt framtida stadsbebyggelse.


  Dessutom planeras en ny grundskola och nya idrottshallar vid Midsommarkransens gymnasium som ligger i anslutning till Nybodakopplet – det vill säga på andra sidan Essingeleden sett från Nybodahöjden. Antagande av byggplanen för detta projekt förväntas ske i slutet av 2022.

  Framöver kommer även Liljeholmens centrum att genomgå en uppfräschning. Bland annat innebär förslaget att tunnelbanespåret överdäckas, att gallerian byggs ut och att kontorshus, hotell, cirka 120 bostäder och en förskola byggs. Byggstart planeras tidigast till 2024.

  Sprängningar för avloppstunnel under Årstadal 

  Stockholm Vatten och Avfalls utbyggnad av avloppstunneln under Liljeholmskajen och Årstadal fortskrider under våren. Det handlar om en 14 kilometer lång tunnel som ska leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken.

  Under september blev sprängningsarbetet för arbetstunneln under Nybohov klar. Nästa etapp är påbörjad, och innebär att man spränger fram avloppstunnelns sträckning österut, med början under Södertäljevägen och Årstadal. Det arbetet sker på 35 meters djup och beräknas vara klart vid årsskiftet.

  Arbetstiderna för sprängningarna är vardagar 07.00 till 22.00. Störs du av buller som "upplevs ligga över riktvärdena" ska du kontakta Stockholm Vatten och Avfall: framtidensavloppsrening@svoa.se eller 08-522 128 80. Du kan också beställa sms-avisering och få ett sms 30 minuter före sprängning.

  Under 2023 räknar man med att nå fram till Årsta Gård, och då upphör också transporter av bergmassor. Den nya avloppstunneln ska tas i bruk 2026.

  Här kan du läsa mer om de tunnelarbeten som pågår i vårt område.

  Byggstart av Ikanos 24-våningshus vid Årstaberg

  Nu har de sista kontorshusen i Årstabergs industriområde rivits för att bereda plats för de återstående byggnationerna i projektet Packrummet i Årstaberg. När det är klart ska det rymma cirka 1 000 lägenheter utöver den nybyggda Sjöviksskolan och flera förskolor.

  Det som återstår att bygga är bostadskvarteren i det sydöstra hörnet av gamla Årstaberg industriområde:

  Kvarteret Vélo, som byggs av Besqab, är nästan klart. Inflyttning beräknas ske senast i mitten av 2022.

  Kvarteret Beundra byggs av Ikano och ligger närmast Årstaberg och Årstabergsvägen. Det innefattar bland annat två höghus om vardera 24 våningar. Bygget av det ena kvarteret, som ligger närmast Nybodahöjden, är påbörjat. 

  De återstående bostadskvarteren vid Årstaberg ska färdigställas mellan 2022 och 2027.


  Kvarteret Beundra är under uppförande (bild från början av maj 2022).

  Kvarteret Beundra mellan Sjöviksbacken och Årstaberg omfattar bland annat två höghus om 24 våningar. Illustration: Ikano.


  Seniorbostäder vid Sjöviksbacken

  På sikt kan det nya området vid Årstaberg även innefatta cirka 50 seniorbostäder i en suterrängbyggnad öster om Årsta gamla skola där det nu finns en grusbelagd parkeringsplats. Planarbetet är för tillfället pausat. Byggherren är JM som meddelar följande: ”JM äger en del av marken men fastigheten kommer att byggas och säljas av Seniorgården AB. Just nu pågår utformning av detaljplanen där tidplanen för detaljplanen ej är uppdaterad. Detta gör att vi i dagsläget inte vet när projektets säljstart eller byggstart sker.”


  I den här sluttningen mellan Hildebergsvägen, Årsta gamla skola och Sjöviksbacken planerar JM att bygga ett seniorboende på sikt.

  JM:s bygge av Sjöviksterrassen öster om Nybodahöjden

  Vid korsningen Fredsborgsgatan och Sjöviksbacken i Årstadal, direkt nedanför Nybodahöjdens östra del, bygger JM nya bostadskvarter: Sjöviksterrassen och Sjöviksgläntan. Det blir förutom bostäder även verksamhetslokaler. 

  Sjöviksterrassen, som ligger direkt öster om Nybodahöjden, består av tre huskroppar med sammanlagt 73 bostäder. Planerad inflytt ska ske under sommarhalvåret 2023.

  Sjöviksgläntan, som ligger närmast Sjöviksvägen, består av 65 lägenheter och har planerad inflytt årsskiftet 2024–2025.  Bygget av Sjöviksterrassen är snart i nivå med nedre delen av Nybodahöjden (bild från maj 2022).

  Här kommer husen i JM:s bygge Sjöviksterrassen att sticka upp över träden. Foto: Anders Annerfalk


  Senast uppdaterad 2023-11-19 av Eva Karlsson.

  Tyck till om nya tunnelbanans nya gula linje