Det händer i närområdet

Avspärrad gångväg till Hildebergsvägen

Som många redan har noterat så har gångvägen från "träsket" mellan Nybodahöjden till Hildebergsvägen spärrats av med stenar. Detta har gjorts efter beslut från styrelsen i BRF Sjöviksparken vars tomt gångvägen passerar över. 


Avspärrningen mellan Hildebergsvägen 8 och 10.

Föreningens ordförande har i ett möte med representanter för Nybodahöjdens samfällighetsförenings styrelse förklarat att avspärrningen dels syftar till att gående ska hålla avstånd till fastigheten Hildebergsvägen 10, dels syftar till att minska slitaget på gräsytorna – inte att helt hindra genomfart. 

Gående uppmuntras därför att i första hand använda sig av den övre promenadstigen som leder in i området från väster – det vill säga cirka 50 meter/två hus längre bort i ”träsket” efter Hildebergsvägen 12 (se svart markering på kartbild från detaljplanen). Stockholm Stad har meddelat att de inte kan göra något åt avspärrningen då det handlar om en privat tomt. 


Gående som kommer från Nybodahöjden uppmuntras att använda gångstigen bortom Hildebergsvägen 12 i första hand (markerad med svart).


Nu är det klart – ny tunnelbanestation vid Årstaberg

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana innebär bland annat en helt ny linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. I mitten av december spikades dragningen av linjen och de nya stationerna. Den nya t-banelinjen kommer att gå från Fridhemsplan via Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga till Älvsjö. 


Framtidens tunnelbanenät i Stockholm – grå linje (XX) är den nya linjens dragning mellan Fridhemsplan och Älvsjö via Årstaberg. Bild: Region Stockholm

Den nya t-banelinjens västliga dragning ansågs vara det bästa av två alternativ. Dels blir kostnaden lägre då denna lösning är två kilometer kortare än det andra, östliga förslaget. Dels för att fler bostäder kan byggas längs den föreslagna sträckan.  

Bygget av tunnelbanesträckningen mellan Liljeholmen och Årstaberg kan möjligen innebära störningar i vårt område, men i vilken form och omfattning är för tidigt att säga. Framöver ska man utreda de tekniska förutsättningarna och ta reda på var de nya stationerna placeras bäst i varje område. En del av det arbetet består i att samla in synpunkter från boende i närheten av de planerade stationerna. Region Stockholm samlar löpande in synpunkter från myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet in i en så kallad samrådsprocess. Det andra steget i den genomfördes i juni 2021 (en sammanställning finns här). Nästa samråd är planerat till försommaren 2022.

Planerad byggstart för den nya tunnelbanelinjen är 2025 och man räknar med att bygget ska pågå i nio år, med trafikstart 2034.

Bullerskydd på Essingeleden ska monteras tillbaka

När ställningarna för variabla hastighetsskyltar monterades på den del av Essingeleden som går närmast Nybodahöjden togs samtidigt bullerskydd ned, vilket har inneburit ökade trafikljud i området. I augusti meddelade Trafikverkets projektledare att deras entreprenör hade missat att montera tillbaka bullerskydden, och att de skulle kontakta entreprenören omgående för att åtgärda detta. Bullerskydden har dock fortfarande inte monterats tillbaka som synes (bilden är tagen 22 oktober). 

Läs mer om pågående trafikarbeten på Essingeleden här!

Årstabergsvägen, Nybodakopplet och Södertäljevägen kan bli bostadsområde

Stadsbyggnadsnämnden har antagit ett så kallat start-pm för att utreda möjligheten att bygga om trafikplats Nyboda, det så kallade Nybodakopplet, till en mer ”attraktiv och integrerad stadsmiljö”. Tanken är att detta bättre ska binda ihop Liljeholmen med Midsommarkransen, Västberga och Årstaberg.

Nybodakopplet är den trafikplats där bland annat Essingeleden, Södra länken och E4 sammanstrålar sydväst om Nybodahöjden. Under Nybodakopplet går bland annat Årstabergsvägen (som är Nybodahöjdens tillfartsväg), Västberga allé och Södertäljevägen.


Nu ska Nybodakopplet (markerat område) utredas för eventuellt framtida stadsbebyggelse.

Stadsbyggnadsnämnden har sedan tidigare antagit ett start-pm där man föreslår att ”Södertäljevägen utvecklas till ett urbant stadsrum med nya arbetsplatser, bostäder, handel, service och mötesplatser.” Förslaget innefattar också den del av Hägerstensvägen som går mellan Södertäljevägen och Essingeledens påfart vid Aspudden, nedanför Nybohov. Nu ser man alltså över möjligheten att även inkludera Nybodakopplet och Årstabergsvägen i detta utvecklingsprojekt.

Planerna kan bland annat innebära 500 nya bostäder och 2 500 nya arbetsplatser, och att både nuvarande Södertäljevägen och Årstabergsvägen får karaktären av stadsgator med ”en attraktiv miljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder och service.”

Samråd med myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet planeras ske under 2023 och ett beslut kan tas senare samma år.

Dessutom planeras en ny grundskola och nya idrottshallar vid Midsommarkransens gymnasium som ligger i anslutning till Nybodakopplet – det vill säga på andra sidan Essingeleden sett från Nybodahöjden. Antagande av byggplanen för detta projekt förväntas ske i slutet av 2022.

Framöver kommer även Liljeholmens centrum att genomgå en uppfräschning. Bland annat innebär förslaget att tunnelbanespåret överdäckas, att gallerian byggs ut och att kontorshus, hotell, cirka 120 bostäder och en förskola byggs. Byggstart planeras tidigast till 2024.

Sprängningar för avloppstunnel under Årstadal 

Stockholm Vatten och Avfalls utbyggnad av avloppstunneln under Liljeholmskajen och Årstadal fortskrider under hösten. Det handlar om en 14 kilometer lång tunnel som ska leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken.

Under september blev sprängningsarbetet för arbetstunneln under Nybohov klar. Nästa etapp är påbörjad, och innebär att man spränger fram avloppstunnelns sträckning österut, med början under Södertäljevägen och Årstadal. Det arbetet sker på 35 meters djup och beräknas vara klart vid årsskiftet.

Arbetstiderna för sprängningarna är vardagar 07.00 till 22.00. Störs du av buller som upplevs "ligga över riktvärdena" ska du kontakta Stockholm Vatten och Avfall: framtidensavloppsrening@svoa.se eller 08-522 128 80. Du kan också beställa sms-avisering och få ett sms 30 minuter före sprängning.

Under 2023 räknar man med att nå fram till Årsta Gård, och då upphör också transporter av bergmassor. Den nya avloppstunneln ska tas i bruk 2026.

Här kan du läsa mer om de tunnelarbeten som pågår i vårt område.

Byggstart av Ikanos 24-våningshus vid Årstaberg

Nu har de sista kontorshusen i Årstabergs industriområde rivits för att bereda plats för de återstående byggnationerna i projektet Packrummet i Årstaberg. När det är klart ska det rymma cirka 1 000 lägenheter utöver den nybyggda Sjöviksskolan och flera förskolor.


Nu är det sista kvarteret i Årstabergs industriområde jämnat med marken.

Det som återstår att bygga är bostadskvarteren i det sydöstra hörnet av gamla Årstaberg industriområde:

Kvarteret Vélo, som byggs av Besqab, är nästan klart. Inflyttning beräknas ske senast i mitten av 2022.

Kvarteret Beundra byggs av Ikano och ligger närmast Årstaberg och Årstabergsvägen. Det innefattar bland annat två höghus om vardera 24 våningar. Bygget av det ena kvarteret, som ligger närmast Nybodahöjden, är påbörjat. Rivningarna för det andra kvarteret, som kommer att ligga närmast Årstabergs pendeltågsstation, är i slutskedet.


Kvarteret Beundra mellan Sjöviksbacken och Årstaberg innefattar bland annat två höghus om 24 våningar. Illustration: Ikano.

De återstående bostadskvarteren vid Årstaberg ska färdigställas mellan 2022 och 2027.

Seniorbostäder vid Sjöviksbacken

På sikt kan det nya området vid Årstaberg även innefatta cirka 50 seniorbostäder i en suterrängbyggnad öster om Årsta gamla skola där det nu finns en grusbelagd parkeringsplats. Planarbetet är för tillfället pausat. Byggherren är JM som meddelar följande: ”JM äger en del av marken men fastigheten kommer att byggas och säljas av Seniorgården AB. Just nu pågår utformning av detaljplanen där tidplanen för detaljplanen ej är uppdaterad. Detta gör att vi i dagsläget inte vet när projektets säljstart eller byggstart sker.”


I den här sluttningen mellan Hildebergsvägen, Årsta gamla skola och Sjöviksbacken planerar JM att bygga ett seniorboende på sikt.

JM:s bygge av Sjöviksterrassen öster om Nybodahöjden

Vid korsningen Fredsborgsgatan och Sjöviksbacken i Årstadal, direkt nedanför Nybodahöjdens östra del, bygger JM nya bostadskvarter: Sjöviksterrassen och Sjöviksgläntan. Det blir förutom bostäder även verksamhetslokaler. 


Här byggs Sjöviksterrassen och Sjöviksgläntan öster om Nybodahöjden.

Sjöviksterrassen, som ligger direkt öster om Nybodahöjden, består av tre huskroppar med sammanlagt 73 bostäder. Planerad inflytt ska ske under sommarhalvåret 2023.

Sjöviksgläntan, som ligger närmast Sjöviksvägen, består av 65 lägenheter och har planerad inflytt årsskiftet 2024–2025.


Här kommer husen i JM:s bygge Sjöviksterrassen att sticka upp över träden. Foto: Anders Annerfalk


Senast uppdaterad 2021-12-14 av Stefan Larsén.