Om samfälligheten

Samfälligheten förvaltar Nybodabergets körbanor, gångbanor, grönytor, belysningar, p-platser, dagvattenledningar mm. Medlemmar i samfälligheten är de sex bostadsrättsföreningar och de småhusägare som finns här på berget.

Samfällighetens arbete regleras av en s.k. anläggningsförrättning som upprättades när området skapades. I den står exakt vad som ingår i samfällighetens ansvar. Förvaltningen sköts av en styrelse som väljs av medlemmarna på föreningens årsstämma och har till uppgift att ta hand om de gemensamhetsanläggningar som anges i anläggningsförrättningen. Samfällighetens arbete regleras i föreningens stadgar. Dessa stadgar liksom styrelsens sätt att arbeta måste uppfylla de krav som anges i Lagen om förvaltning av samfälligheter.

Samfällighetens förvaltning finansieras av medlemsavgifter och det åligger styrelsen att använda dessa pengar på ett ansvarsfullt sätt för de ändamål som anges i anläggningsförrättningen. Samfällighetens styrelse nomineras av medlemmarna och utses av stämman. Boende i bostadsrättsföreningar är indirekt medlemmar eftersom det är själva föreningen som är medlem.

Varje bostadsrättsförening har en representant i samfällighetsstyrelsen och småhusägarna som är direkta medlemmar representeras av en person från den småhussamfällighet som medlemmen ingår i. På så sätt har alla boende möjlighet att utöva ett demokratiskt inflytande på samfällighetens arbete. Dessutom har medlemmarna rätt att motionera till stämman varje år.

Nybodahöjdens samfällighetsförening förvaltar två gemensamhetsanläggningar GA1 resp. GA2. GA 1 är den stora delen och omfattar det mesta som räknats upp ovan. GA 2 består i stort sett enbart av sophanteringen i hästskon – avfallskärl och återvinningskärl och den s.k. miljöstugan.

Nedan ser du den ursprungliga "lantmäterikartan" över området, erhållen från Lantmäterimyndigheten i Stockholm. Klicka på bilden, så får du upp den i en större version.