14 dec 2022

Styrelsen 2022-23

Av Anders Annerfalk | 2022-12-14 20:11

Samfällighetens styrelse samlade vid ett höstmöte. Fr.v. i bild: Rolf Henriksson (parkeringsansvarig, adjungerad till styrelsen), Camilla Almgren (kassör), Caroline Siwerz (vice ordförande och ansvarig för mark- och trädskötsel), Charlotta Granström (leverantörsansvarig), Anna-Karin Högberg (ordförande), Anna Palmberg (ansvarig för incident- och felhantering), Ann Kajsten (underhålls- och trädplan), Eva Karlsson (ansvarig för omvärldsbevakning) och Stefan Larsén (sekreterare). Saknas i bild gör Anders Annerfalk, som är informationsansvarig och den som tog bilden.

1 jun 2022

Stämman avklarad!

Av Anders Annerfalk | 2022-06-01 12:00

Tisdagen den 17 maj 2022 var det så dags för den årliga föreningsstämman i Nybodahöjdens Samfällighetsförening. Stämman hölls även i år i Årstadalsskolans matsal – val av lokal motiveras av att den ligger behändigt nära och att den är behändigt stor.

Mötet öppnades av avgående ordförande Tobias Moberg, och till ordförande för stämman valdes Marcus Bäckström. Till sekreterare valdes Anna-Karin Högberg.

Som en inledning på förhandlingarna, presenterade Tobias Moberg den avgående styrelsens medlemmar och de respektive rollerna. Efter det gick han igenom av styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisningen föredrogs av kassören Camilla Almgren och samfällighetens internrevisor Mårten Wierup föredrog revisionsberättelsen.

Stämman fastställde den resultat- och balansräkning som redovisades i årsredovisningen och godkände styrelsens förslag till resultatdisposition varefter den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

När det gällde förslag från styrelsen och inkomna motioner, så konstaterade Tobias Moberg att styrelsen inte hade lämnat något förslag eller gjort någon framställan till stämman. De fem inkomna motionerna beslöts sedan av stämman att anses besvarade eller lämnades utan åtgärd.

Då flera i den avgående styrelsen hade avböjt omval, skedde en del nyval. Valberedningens ordförande, Kristin Holmberg, redogjorde för valberednignes arbete och presenterade sedan förslaget till ny styrelse. Förslaget antogs av stämman, och den nya styrelsen ser ut som följer: Anna-Karin Högberg, ordförande, Camilla Almgren, Anders Annerfalk, Charlotta Granström, Ann Kajsten, Eva Karlsson, Stefan Larsén, Anna Palmberg och Caroline Siwerz, ledamöter.

En närmare presentation av den nya styrelsen och ledamöternas respektive ansvarsområden kommer efter höstens första ordinarie möte.

Kristin Holmberg tackade sedan, på samfällighetens vägnar, de avgående styrelseledamöterna Tobias Moberg, Alexandra Bohwalli Skommevik och Jimmy Svensson (ej närvarande).

Även Anna-Karin Högberg tackade, nu på styrelsens vägnar, också av ordförande Tobias Moberg och övriga avgående ledamöter.

När det gäller valberedning inför nästa styrelse, den som ska väljas i våren 2023, så har nu samfälligheten ett problem. Stämmoordförande Marcus Bäckström konstaterade att den avgående valberedningen, trots idogt arbete, inte haft någon framgång i att få frivilliga till ny valberedning. Det innebär att om det inte finns någon valberedning måste styrelsen bereda ett eget förslag till nästa års stämma.

Enligt samfällighetsföreningens stadgar skall samtliga bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar som ingår i samfällighetsföreningen föreslå en ordinarie ledamot samt två suppleanter till styrelsen. För fyra ordinarie ledamöter löper valperioden ut 2023 och de berörda föreningarna måste därför aktivt höra av sig till styrelsen för förslag på ledamöter.

Årsmötesprotokollet i sin helhet hittar du här.

20 apr 2022

Vår!

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2022-04-20 09:49

Nu när vi lämnar påsken bakom oss och förhoppningsvis den sista snön så inleds 'vårstädningen' här på Nybodahöjdens grönområde och gator. Löv ska krattas, gator sopas, rabatter rensas och farthinder ska åter monteras. 

Vi har tillsammans med Trädmästarna nyligen genomfört en översyn av våra träd i området där vi kommer att åtgärda där det behövs. I år är det även dags för våra oxlar vid gatorna att få lite extra kärlek och detta arbetet kommer att genomföras i maj-juni. Mer info om när och hur kommer inom kort.  

Vår-hälsningar,

Alexandra & övriga i styrelsen 


8 mar 2022

Skyddsrum?

Av Anders Annerfalk | 2022-03-08 12:00

Med anledning av det ryska anfallet på Ukraina, och de mer eller mindre förtäckta hot som har riktats mot de länder, som stöder Ukraina, så har frågan om skyddsrum kommit upp även på den svenska dagordningen. Även om sannolikheten för att Sverige ska dras in i någon sorts väpnad konflikt av många bedömare, inte minst regeringen, bedöms som försvinnande liten, så undrar många var det finns skyddsrum.

Här på Nybodahöjden finns det några stycken, och då främst i flerfamiljshusens källare, och är man nyfiken på var de finns exakt - här eller i grannskapet - så har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, en karta som visar var alla Sveriges skyddsrum är belägna.

Du hittar kartan här.

28 jan 2022

Vill du arbeta för möjligheten att ladda elbilar på Nybodahöjden?

Av Stefan Larsén | 2022-01-28 12:52

Många i Nybodahöjdens samfällighetsförening anser att frågan om laddpunkter för elbilar är viktig att lösa. Därför föreslår styrelsen nu att en extern arbetsgrupp tillsätts, bestående av medlemmar som kan hjälpa till att driva detta projekt i hamn. Är du en av dem?

Frågan om elbilsladdning på samfällighetens parkeringsplatser aktualiseras alltmer då fler köper, eller planerar att köpa, el- eller laddhybridbil. Prognoser för 2022 från bilbranschen pekar på att sex av tio nyregistrerade bilar kommer att vara laddbara. I december 2021 var nästan 61 procent av nyregistrerade bilar i Sverige laddbara.

Efter att en motion om att utreda möjligheten att uppföra laddpunkter för elbilsladdning på Nybodahöjden bifölls av styrelsen vid årsmötet 2019 har flera olika alternativ för att lösa detta diskuterats. Styrelsen har bland annat utrett hur de tekniska förutsättningarna för att uppföra laddpunkter ser ut, och har tagit in flera offerter via samfällighetens tekniska förvaltare Stoft.

En bromskloss under den här perioden har varit det föråldrade regelverk som styr vad en gemensamhetsanläggning ska erbjuda de boende. Står det inte uttryckligen att elbilsladdpunkter ska ingå måste samfälligheten nämligen ansöka om ett nytt anläggningsbeslut hos Lantmäteriet, en så kallad omförrättning.

Problematiken kring detta har uppmärksammats i flera statliga utredningar. I november 2021 kom Energimyndigheten, som har utrett frågan, med rapporten Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform. Där menar man bland annat att det måste bli enklare och mindre kostsamt att ansöka hos Lantmäteriet om att installera laddboxar på gemensamma parkeringsplatser som våra.

I styrelsens kontakter med den lokala lantmäterimyndigheten i Stockholm säger man sig inte ännu kunna ge besked om vilka konkreta lättnader detta kan medföra. Förhoppningen är däremot att de beslut som möjliggör för Lantmäteriet att förenkla den här processen ska fattas inom kort.

Om och när Lantmäteriets regelverk lättas upp är nästa steg bland annat att förankra installation av laddpunkter bland samfällighetens medlemmar, göra en budget, ansöka om en omförrättning för gemensamhetsanläggningen och initiera upphandlingsprocessen för installation och drift.

För att snabba på den här processen behöver vi i samfällighetens styrelse din hjälp. Du kanske själv har en elbil eller funderar på att skaffa en? Eller känner du kanske att möjligheten att ladda elbilar är ett sätt att framtidssäkra vårt fina bostadsområde? Hör i så fall gärna av dig till oss på styrelsen@nybodahojden.com och anmäl ditt intresse för att hjälpa till i arbetet med den här frågan.