26 sep 2021

Hetvatten mot ogräset

Av Anders Annerfalk | 2021-09-26 20:23

Hösten är väl trots allt här, vi är ju snart inne i oktober, och det är dags att rusta sig för den vinter som är i antågande. Micke Lejdeby från vår parkförvaltare Habitek gjorde säsongens kanske sista kraftsamling mot ogräs, då han under några dagar i förra veckan gick på detta vildväxande otyg med sin hetvattenspruta. Samfälligheten har av miljöskäl valt detta alternativ i stället för kemisk bekämpning.

11 sep 2021

Höstvandring med styrelsen

Av Anders Annerfalk | 2021-09-11 09:10

På bilden ovan ser vi t.v. vår tekniske förvaltare Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik beskriva status på en del planerade underhållsåtgärder för styrelsen.
Det var för övrigt första gången den nyvalda styrelsen samlades "fysiskt" – tidigare möten, liksom för den förra styrelsen, har av pandemiskäl hållits som webbmöten.Nej, det är inte en inbjudan, även om rubriken kanske lite missledande antyder att så kan vara fallet.

Det handlar i stället om den årliga rundvandringen på vårt område, som styrelsen gör tillsammans med vår tekniske förvaltare, Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik. Syftet med rundvandringen, som i år gjordes den 24 augusti i samband med det första styrelsemötet för hösten, är att "på ort och ställe" se över underhålls- och ev. reparationsbehov. 

Samfälligheten har ju ett förvaltningsansvar för olika gemensamma "funktioner", och det finns emellanåt behov av att på olika sätt åtgärda dessa. Det kan vara så vitt skilda saker som lekplatsernas utformning, gatubelysningen eller dagvattennät som läcker.

Under den kombinerade rundvandringen och styrelsemötet, beslutade styrelsen bl.a. att

 • inte fullfölja fas 6 avseende grusning av bl.a. gästparkeringen,
 • måla krönplåtarna vid carportarna under hösten,
 • ev. laga översta trappsteget vid "norra" trappan och även högtryckstvätta denna,
 • rengöra konstverket vid infarten,
 • ev. inventera skicket på sittytorna på bänkarna vid lekplatserna,
 • inte byta ut annat än rent defekta motorvärmare,
 • undersöka om huruvida områdets sandlådor (alltså de för halkbekämpning, inte de på lekplatserna) används av vår vinterunderhåller FJ Service – i så fall bör de fyllas med samma röda grus som vi har lagt ut på p-platser och gångar),
 • be FJ Service att undersöka om "stödkonstruktionen" vid sopskåpen (Nybodaringen 80) kan göras smartare och snyggare sätt,
 • be vår markskötselleverantör Habitek, som tog över skötseln av parkmarken mm från All-Granth förra året, se vad som kan göras åt ”Häxringen”,
 • be boende på Nybodahöjden lämna förslag på var i området man gärna ser återplantering av träd och att
 • utreda mer noggrant vilka områden på höjden, som – i likhet med t.ex. marken mellan Nybodaringen 97-99 där det finns bänkar, sandlåda och flaggstång) – inte tillhör samfälligheten utan resp. bostadsrättsförening (i det aktuella fallet Brf. Gryningen) för att senare kunna besluta hur ett ev. skötselansvar ska hanteras.

P-platser - ska boende ha företräde?

Bland övriga frågor, som lyftes var den om huruvida boende ska ha förtur till p-platser.
Idag är det 3 boende på höjden som står i kö för parkeringsplats. Vi har tidigare, under ganska lång tid, haft ett antal lediga p-platser vilket har påverkat vår ekonomi negativt – detta då p-platsavgifter är en viktig intäktskälla för samfälligheten. Vi har därför regelmässigt hyrt ut några platser till "externer", dvs. personer som inte bor i området.

Under det senaste året har, sannolikt som en följd av pandemin och en därmed förknippad ovilja att åka kommunalt, allt fler boende på höjden skaffat bil och behöver därmed en parkeringsplats. En fråga, egentligen ett önskemål, har därför inkommit från en boende i området – vore det möjligt att nu säga upp några externa p-platshyresgäster, för att därmed kunna erbjuda nyinflyttade en p-plats utan att dessa ska behöva köa?
Frågeställaren anser att parkeringsplatserna primärt bör erbjudas boende på höjden.

Då frågan ansågs komplex – det fanns väldigt varierande åsikter inom styrelsen hur detta skulle hanteras – beslutades att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

20 jul 2021

Årsstämman – en ögonblicksbild

Av Anders Annerfalk | 2021-07-20 21:55

Så hade vi i samfälligheten den 18 maj vårt årsmöte, som även i år hölls i Årstadalsskolans matsal. Årsmötet präglades, även som i fjol, av de pandemirelaterade försiktighetsåtgärder vi har kommit att vänja oss vid. Att sittplatserna var väl separerade var ju en självklarhet, men trots det hade de flesta deltagarna valt att närvara via videolänk. Här följer en kort sammanfattning av årsmötet – mer detaljerad information finns i årsstämmoprotokollet, vilket du hittar här.

Mötet
Mötet öppnades av sittande ordförande Tobias Moberg, men leddes sedan av Marcus Bäckström, som även det för andra gången hade anlitats som en erfaren och extern ordförande. Till sekreterare för stämman valdes Petra Lennhede, och för att justera protokollet valdes Ann Kajsten och Tobias Moberg.

Motioner
Till stämman var fyra motioner inlämnade; tre på temat laddning av elbilar och en som föreslog att samfälligheten borde köpa en hjärtstartare. När det gäller laddning av elbilar så konstaterades att det är en angelägen fråga, men då regelverket – lagar och förordningar – ännu inte medger att samfälligheten får engagera sig ekonomiskt i detta så tvingades styrelsen föreslå att motionerna endera skulle avslås respektive anses besvarade. Stämman beslutade också i linje med styrelsens förslag.

Även frågan om hjärtstartare konstaterades vara viktig, men då inte heller den faller inom ramen för samfällighetens ansvarsområde, så valde stämman att följa styrelsens förslag och beslutade att lämna motionen utan åtgärd.

Ekonomi
Efter att tidigare ha fått höra styrelsens förvaltningsberättelse, revisorernas redogörelse och styrelsens förslag till vinstdisposition beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Camilla Almgren, ekonomiansvarig i den avgående styrelsen, redogjorde för styrelsens förslag till budget, vilket antogs av stämman.

Styrelseval
Styrelsen för Nybodaringens samfällighet består av en representant för respektive bostadsrättsförening eller samfällighet, och dessa har också vardera en förstesuppleant och en andresuppleant, vilka inte deltar i samfällighetens sammanträden annat än då ordinarie ledamot är förhindrad.

Ur den avgående styrelsen hade Petra Lennhede och Ida Lundquist avböjt omval, så som ersättare för dessa valdes som ordinarie ledamöter Charlotta Granström och Stefan Larsén.

Styrelsens sammansättning, inklusive suppleanter, återfinns i årsstämmoprotokollet.
Lite mer om vilka som sitter i styrelsen hittar du här.

28 apr 2021
Vårstädning!

Vårstädning!

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2021-04-28 10:24

Så äntligen börjar våren titta fram på riktigt! 

Som ni säkert redan har märkt så har vårstädningen av våra mark- och grönområden påbörjats: Rabatter rensas, träd trimmas, gräsmattor ses över, sopning av trottoarer och gator m.m. 

Farthindren kommer inom kort att placeras ut igen. 

Vårhälningar,
Styrelsen


21 mar 2021
Årsmöte den 18 maj

Årsmöte den 18 maj

Av Tobias Moberg | 2021-03-21 19:36

Samfällighetens årsmöte kommer att äga rum tisdagen den 18 maj 2021. (Det datum som angavs i ett tidigare utskick har alltså ändrats.)

Om pandemin tillåter avser vi att precis som förra året genomföra en fysisk stämma med möjlighet till fjärranslutning. Mer information kommer i kallelsen som tillsammans med årsmöteshandlingarna skickas ut i mitten av april.

Vi vill passa på att påminna om att det fortfarande finns tid för att skicka in motioner till årsmötet: Sista dag för detta är 31 mars. Motion kan skickas via e-post till styrelsen@nybodahojden.com eller läggas i föreningens brevlåda som sitter på sidan av miljöstugan och har adress Nybodaringen 88.