16 dec 2022

Lite info om motorvärmare, parkering mm

Av Anders Annerfalk | 2022-12-16 13:09
Fortsatt behov av motorvärmare?

Som tidigare har meddelats, så är det inte tillåtet att använda motorvärmaruttaget på p-platsen för att ladda sin elbil. Trots detta, så fortsätter några att ladda via motorvärmaruttaget. Det innebär, förutom säkerhetsrisken, att samfälligheten belastas med elkostnader för motorvärmarna även under andra tider på året än vintertid. I dessa tider med höga elkostnader är det dessutom särskilt märkbart.

Styrelsen kommer att kontakta alla de, som hyr parkeringsplats med motorvärmare, för att utreda det fortsatt behovet av motorvärmare. Med utgångspunkt i den utredningen, kommer styrelsen att fatta beslut om vi även fortsättningsvis ska erbjuda p-platser med motorvärmaruttag. 

Höstvandring
Väl inpå hösten – när detta skrives har hösten gått över i vinter – genomförde styrelsen, tillsammans med vår tekniske förvaltare Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik, den årliga höstvandringen.

"Höstvandring" må låta som en stärkande promenad, men ska ses mer som en okulär besiktning, där man går runt hela området och med utgångspunkt i samfällighetens underhållsplan, framförallt ser över reparations- och underhållsbehov.

Nytt parkeringsavtal
Intäkter från våra parkeringar är samfällighetens främsta inkomstkälla.
Att ha samtliga parkeringsplatser uthyrda är viktigt för samfällighetens ekonomi. Under våren 2022 sade styrelsen upp det avtal vi hade med APCOA för att ha möjlighet att jämföra med andra parkeringsbolags tjänster och erbjudanden. Efter att ha haft en dialog med fem olika parkeringsbolag, beslutade styrelsen att återigen teckna avtal med APCOA, då de, efter omförhandling, erbjöd de bästa villkoren. Avtalet innebär att vi får något ökade intäkter jämfört med tidigare, med en servicenivå som ska vara minst lika bra som var de andra bolagen kunde erbjuda.

Samfälligheten har Rolf Henricsson som parkeringsansvarig, och har i den rollen regelbunden kontakt med APCOA.
Via hemsidan sker kontakt med Rolf om allt som har med parkeringsplatserna att göra; t.ex. om man t ex önskar hyra p-plats, vill säga upp sin p-plats eller skulle vilja byta p-plats etc.

16 dec 2022
Mer om elbilsladdning

Mer om elbilsladdning

Av Anders Annerfalk | 2022-12-16 10:00

Vid styrelsemöte den 15 december, beslutades det att bjuda in samfällighetens medlemmar och boende i området till ett informationsmöte kring nuläge för frågan om elbilsladdning på Nybodahöjden. Detta informationsmöte planeras till efter årsskiftet.

Vid mötet betonades också att det även i fortsättningen inte är tillåtet att ladda sin elbil via motorvärmaruttag.

15 dec 2022

Elbilsladdning

Av Anders Annerfalk | 2022-12-15 08:00

Ovan: Elbil är bra – men ladda inte så här!

Många är med rätta frågande inför varför det "inte händer något" vad gäller installation av laddstolpar för elbilar på samfällighetens p-platser.
Nu gör det det.

Styrelsen har under flera år efter stämmobeslut haft frågan uppe men, så som regelverket – Samfällighetslagen – ser ut, har det funnits uppenbara tveksamheter kring i vilken utsträckning Lantmäteriets anläggningsbeslut för Nybodahöjden ger oss möjlighet att utan en ny anläggningsförrättning låta installera laddare – vårt anläggningsbeslut är otydligt. Nu ser det dock ut som att vi kan komma vidare; detta som en följd av att Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i en dom har slagit fast att det mycket väl kan ligga i det gemensammas intresse att låta en samfällighet eller en bostadsrättsförening installera laddare.
 
Där vi tidigare har tolkat våra möjligheter försiktigt, kanske överdrivet försiktigt för att inte riskera att dra på samfällighetens medlemmar onödiga kostnader, så kommer vi nu med hjälp av en sakkunnig medlem att se om vi kan göra en positiv omtolkning av anläggningsbeslutet. I så fall kommer nästa steg sannolikt att vara att med medlemmarnas stöd få ett beslut om att gå vidare, för att därefter göra en upphandling av det för samfälligheten mest lönsamma alternativet till ladd- och debiteringssystem. Styrelsen kommer att återkomma löpande i denna angelägna fråga.

I avvaktan på att vi ska få laddplatser på våra p-platser, så har några boende (villaägare) själva installerat egna laddare, vilket ju är en elegant lösning. Andra laddar på omkringliggande publika laddplatser, t.ex. vid Liljeholmens centrum medan några är lite extra fiffiga och använder motorvärmaruttagen, trots att det är sedan länge är såväl

• förbjudet
av samfällighetens styrelse som
tydligt avrått av Elsäkerhetsverket med hänvisning till risken för såväl brand som kortslutning:

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. • Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand."  Läs mer här!


Utöver risken för personskador så betalar ju inte den, som felaktigt laddar sin elbil via motorvärmaruttaget, rätt avgift för sin laddning.
Samfälligheten kommer därför att göra en utredning av hur motorvärmaruttagen används, vilka som använder dem och till vad. Den utredningen kommer att ligga till grund för ett beslut om motorvärmaruttagens framtid.

14 dec 2022

Styrelsen 2022-23

Av Anders Annerfalk | 2022-12-14 20:11

Samfällighetens styrelse samlade vid ett höstmöte. Fr.v. i bild: Rolf Henriksson (parkeringsansvarig, adjungerad till styrelsen), Camilla Almgren (kassör), Caroline Siwerz (vice ordförande och ansvarig för mark- och trädskötsel), Charlotta Granström (leverantörsansvarig), Anna-Karin Högberg (ordförande), Anna Palmberg (ansvarig för incident- och felhantering), Ann Kajsten (underhålls- och trädplan), Eva Karlsson (ansvarig för omvärldsbevakning) och Stefan Larsén (sekreterare). Saknas i bild gör Anders Annerfalk, som är informationsansvarig och den som tog bilden.

1 jun 2022

Stämman avklarad!

Av Anders Annerfalk | 2022-06-01 12:00

Tisdagen den 17 maj 2022 var det så dags för den årliga föreningsstämman i Nybodahöjdens Samfällighetsförening. Stämman hölls även i år i Årstadalsskolans matsal – val av lokal motiveras av att den ligger behändigt nära och att den är behändigt stor.

Mötet öppnades av avgående ordförande Tobias Moberg, och till ordförande för stämman valdes Marcus Bäckström. Till sekreterare valdes Anna-Karin Högberg.

Som en inledning på förhandlingarna, presenterade Tobias Moberg den avgående styrelsens medlemmar och de respektive rollerna. Efter det gick han igenom av styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisningen föredrogs av kassören Camilla Almgren och samfällighetens internrevisor Mårten Wierup föredrog revisionsberättelsen.

Stämman fastställde den resultat- och balansräkning som redovisades i årsredovisningen och godkände styrelsens förslag till resultatdisposition varefter den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

När det gällde förslag från styrelsen och inkomna motioner, så konstaterade Tobias Moberg att styrelsen inte hade lämnat något förslag eller gjort någon framställan till stämman. De fem inkomna motionerna beslöts sedan av stämman att anses besvarade eller lämnades utan åtgärd.

Då flera i den avgående styrelsen hade avböjt omval, skedde en del nyval. Valberedningens ordförande, Kristin Holmberg, redogjorde för valberednignes arbete och presenterade sedan förslaget till ny styrelse. Förslaget antogs av stämman, och den nya styrelsen ser ut som följer: Anna-Karin Högberg, ordförande, Camilla Almgren, Anders Annerfalk, Charlotta Granström, Ann Kajsten, Eva Karlsson, Stefan Larsén, Anna Palmberg och Caroline Siwerz, ledamöter.

En närmare presentation av den nya styrelsen och ledamöternas respektive ansvarsområden kommer efter höstens första ordinarie möte.

Kristin Holmberg tackade sedan, på samfällighetens vägnar, de avgående styrelseledamöterna Tobias Moberg, Alexandra Bohwalli Skommevik och Jimmy Svensson (ej närvarande).

Även Anna-Karin Högberg tackade, nu på styrelsens vägnar, också av ordförande Tobias Moberg och övriga avgående ledamöter.

När det gäller valberedning inför nästa styrelse, den som ska väljas i våren 2023, så har nu samfälligheten ett problem. Stämmoordförande Marcus Bäckström konstaterade att den avgående valberedningen, trots idogt arbete, inte haft någon framgång i att få frivilliga till ny valberedning. Det innebär att om det inte finns någon valberedning måste styrelsen bereda ett eget förslag till nästa års stämma.

Enligt samfällighetsföreningens stadgar skall samtliga bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar som ingår i samfällighetsföreningen föreslå en ordinarie ledamot samt två suppleanter till styrelsen. För fyra ordinarie ledamöter löper valperioden ut 2023 och de berörda föreningarna måste därför aktivt höra av sig till styrelsen för förslag på ledamöter.

Årsmötesprotokollet i sin helhet hittar du här.

20 apr 2022

Vår!

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2022-04-20 09:49

Nu när vi lämnar påsken bakom oss och förhoppningsvis den sista snön så inleds 'vårstädningen' här på Nybodahöjdens grönområde och gator. Löv ska krattas, gator sopas, rabatter rensas och farthinder ska åter monteras. 

Vi har tillsammans med Trädmästarna nyligen genomfört en översyn av våra träd i området där vi kommer att åtgärda där det behövs. I år är det även dags för våra oxlar vid gatorna att få lite extra kärlek och detta arbetet kommer att genomföras i maj-juni. Mer info om när och hur kommer inom kort.  

Vår-hälsningar,

Alexandra & övriga i styrelsen 


8 mar 2022

Skyddsrum?

Av Anders Annerfalk | 2022-03-08 12:00

Med anledning av det ryska anfallet på Ukraina, och de mer eller mindre förtäckta hot som har riktats mot de länder, som stöder Ukraina, så har frågan om skyddsrum kommit upp även på den svenska dagordningen. Även om sannolikheten för att Sverige ska dras in i någon sorts väpnad konflikt av många bedömare, inte minst regeringen, bedöms som försvinnande liten, så undrar många var det finns skyddsrum.

Här på Nybodahöjden finns det några stycken, och då främst i flerfamiljshusens källare, och är man nyfiken på var de finns exakt - här eller i grannskapet - så har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, en karta som visar var alla Sveriges skyddsrum är belägna.

Du hittar kartan här.

22 jan 2022

Varför har vi inte några laddplatser för elbilar?

Av Anders Annerfalk | 2022-01-22 16:23
Det blir fler och fler på Nybodahöjden, som skaffar sig bil med laddmöjlighet.
Elsäkerhetsverket avråder dock från att låta ladda via motorvärmaruttag, eftersom dessa inte är konstruerade för den sortens utnyttjande.

Frågan om elbilsladdning på samfällighetens parkeringsplatser har varit uppe på årsstämman under en rad av år, och frågan blir naturligtvis allt mer aktuell i takt med att fler och fler skaffar el- eller hybridbil. Frågan är emellertid komplex, eftersom det för en samfällighet inte bara är att ta ett beslut om att sätta upp laddstolpar.

Bakgrunden är i korthet:

Efter att en motion om att utreda möjligheten att uppföra laddpunkter för elbilsladdning på samfällighetens parkeringsplatser bifölls av styrelsen vid årsmötet 2019 har flera olika alternativ och vägar framåt diskuterats.

Ett stort hinder, som är gemensamt för samfällighetsföreningar runt om i Sverige, är det föråldrade regelverk som styr vad en gemensamhetssanläggning ska erbjuda de boende. Står det inte uttryckligen att elbilsladdpunkter ska ingå måste samfälligheten ansöka om ett nytt anläggningsbeslut hos Lantmäteriet, en så kallad omförrättning. Det är kostsamt och dessutom ingen garanti för att en samfällighet ska få grönt ljus att påbörja en installation. Frågan om kostnadsfördelningen är också komplex, då samfälligheten utgörs av både bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Kan man sätta upp en egen laddbox?

Kreativiteten är stor och frustrationen växer i takt med att antalet laddbara bilar ökar, så frågan om huruvida man kan sätta upp en egen laddbox är naturlig.

Naturligtvis kan man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening göra det, så länge placeringen och anslutningen/laddboxen sitter på en fastighet eller mark, som man själv äger eller disponerar och där laddkabeln inte utgör ett hinder eller en fara för andra. 

Det är med andra ord inte tillåtet att låta en laddkabel ligga över t.ex. en allmän trottoar eller gå från ett fönster via ett träd eller en lyktstolpe fram till den egna bilen. Risken för att någon skadas allvarligt, t.ex. genom att man snubblar på en kabel, är uppenbar.


Notera också elbilsladdning via motorvärmaruttaget inte är att rekommendera, eftersom dessa inte är konstrurerade för den typen av belastning.

Vad händer i samhället inom det här området?

Att vi har ett statligt regelverk som går på tvärs mot klimatpolitiken är förstås ett problem. Problematiken kring just samfällighetsföreningarnas möjligheter att installera laddpunkter för elfordon har också uppmärksammats i flera statliga utredningar, bland annat i Boverkets utredning Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon från 2019. 

I november 2021 kom Energimyndigheten, som har utrett frågan, med rapporten Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform. I rapporten har man identifierat flera hinder för samfälligheter och ger förslag på hur det kan bli enklare att installera laddboxar på gemensamma parkeringsplatser. Enligt Lantmäteriet går det sannolikt att lösa de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden för samfälligheter inom ramen för de relevanta regelverk som gäller i dag.

För att se hur dessa problem kan lösas i praktiken har styrelsen varit i kontakt med den lokala lantmäterimyndigheten i Stockholm, men de säger att de i nuläget inte kan ge några besked om vilka konkreta lättnader Energimyndighetens rapport kan medföra, utan hänvisar fortfarande till det sedan tidigare gällande regelverket.

Och nu?

Styrelsen bevakar givetvis frågan och fortsätter aktivt att utreda möjligheterna för kostnadseffektivt sätt att möjliggöra elbilsladdning på Nybodahöjden. Under tiden kan man här själv läsa vad Energimyndigheten säger i frågan.