8 jun 2023

Årets föreningsstämma

Av Stefan Larsén | 2023-06-08 08:33

Onsdagen den 24 maj 2023 var det dags för den årliga föreningsstämman i Nybodahöjdens samfällighetsförening. Stämman hölls även i år i närliggande Årstadalsskolans matsal. 

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Anna-Karin Högberg, och till ordförande för stämman valdes Marcus Bäckström. Till sekreterare valdes Stefan Larsén.

Den avgående styrelsen presenterade sig själva och sina respektive roller, och några av de arbetsuppgifter som har genomförts under året. Därefter avhandlades styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Stämman fastställde den resultat- och balansräkning som redovisades i årsredovisningen och godkände styrelsens förslag till resultatdisposition, varefter den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsens två förslag om att höja styrelsearvodena och ansöka om en omprövning av anläggningsbeslutet (för att i ett senare skede kunna fatta beslut om installation av elbilsladdare) godkändes av stämman. De två inkomna motionerna från medlemmarna beslöts sedan av stämman att anses besvarade eller att lämnas utan åtgärd.

Valberedningens representant Magdalena Håkansson redogjorde för valberedningens arbete och presenterade sedan förslaget till ny styrelse. Förslaget antogs av stämman, och den nya styrelsen ser ut som följer: Anna-Karin Högberg, ordförande, Eva Karlsson, Camilla Almgren, Caroline Siwerz, Anna Palmberg, Simon Gate, Jenny Deurell, Jesper Kajsten och Caroline Lundberg.

En närmare presentation av den nya styrelsen och ledamöternas respektive ansvarsområden kommer senare.

De avgående styrelseledamöterna avtackades innan mötet avslutades. 

Årsmötesprotokollet i sin helhet hittar du här.