11 sep 2021

Höstvandring med styrelsen

Av Anders Annerfalk | 2021-09-11 09:10

På bilden ovan ser vi t.v. vår tekniske förvaltare Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik beskriva status på en del planerade underhållsåtgärder för styrelsen.
Det var för övrigt första gången den nyvalda styrelsen samlades "fysiskt" – tidigare möten, liksom för den förra styrelsen, har av pandemiskäl hållits som webbmöten.Nej, det är inte en inbjudan, även om rubriken kanske lite missledande antyder att så kan vara fallet.

Det handlar i stället om den årliga rundvandringen på vårt område, som styrelsen gör tillsammans med vår tekniske förvaltare, Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik. Syftet med rundvandringen, som i år gjordes den 24 augusti i samband med det första styrelsemötet för hösten, är att "på ort och ställe" se över underhålls- och ev. reparationsbehov. 

Samfälligheten har ju ett förvaltningsansvar för olika gemensamma "funktioner", och det finns emellanåt behov av att på olika sätt åtgärda dessa. Det kan vara så vitt skilda saker som lekplatsernas utformning, gatubelysningen eller dagvattennät som läcker.

Under den kombinerade rundvandringen och styrelsemötet, beslutade styrelsen bl.a. att

 • inte fullfölja fas 6 avseende grusning av bl.a. gästparkeringen,
 • måla krönplåtarna vid carportarna under hösten,
 • ev. laga översta trappsteget vid "norra" trappan och även högtryckstvätta denna,
 • rengöra konstverket vid infarten,
 • ev. inventera skicket på sittytorna på bänkarna vid lekplatserna,
 • inte byta ut annat än rent defekta motorvärmare,
 • undersöka om huruvida områdets sandlådor (alltså de för halkbekämpning, inte de på lekplatserna) används av vår vinterunderhåller FJ Service – i så fall bör de fyllas med samma röda grus som vi har lagt ut på p-platser och gångar),
 • be FJ Service att undersöka om "stödkonstruktionen" vid sopskåpen (Nybodaringen 80) kan göras smartare och snyggare sätt,
 • be vår markskötselleverantör Habitek, som tog över skötseln av parkmarken mm från All-Granth förra året, se vad som kan göras åt ”Häxringen”,
 • be boende på Nybodahöjden lämna förslag på var i området man gärna ser återplantering av träd och att
 • utreda mer noggrant vilka områden på höjden, som – i likhet med t.ex. marken mellan Nybodaringen 97-99 där det finns bänkar, sandlåda och flaggstång) – inte tillhör samfälligheten utan resp. bostadsrättsförening (i det aktuella fallet Brf. Gryningen) för att senare kunna besluta hur ett ev. skötselansvar ska hanteras.

P-platser - ska boende ha företräde?

Bland övriga frågor, som lyftes var den om huruvida boende ska ha förtur till p-platser.
Idag är det 3 boende på höjden som står i kö för parkeringsplats. Vi har tidigare, under ganska lång tid, haft ett antal lediga p-platser vilket har påverkat vår ekonomi negativt – detta då p-platsavgifter är en viktig intäktskälla för samfälligheten. Vi har därför regelmässigt hyrt ut några platser till "externer", dvs. personer som inte bor i området.

Under det senaste året har, sannolikt som en följd av pandemin och en därmed förknippad ovilja att åka kommunalt, allt fler boende på höjden skaffat bil och behöver därmed en parkeringsplats. En fråga, egentligen ett önskemål, har därför inkommit från en boende i området – vore det möjligt att nu säga upp några externa p-platshyresgäster, för att därmed kunna erbjuda nyinflyttade en p-plats utan att dessa ska behöva köa?
Frågeställaren anser att parkeringsplatserna primärt bör erbjudas boende på höjden.

Då frågan ansågs komplex – det fanns väldigt varierande åsikter inom styrelsen hur detta skulle hanteras – beslutades att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.