20 jul 2021

Årsstämman – en ögonblicksbild

Av Anders Annerfalk | 2021-07-20 21:55

Så hade vi i samfälligheten den 18 maj vårt årsmöte, som även i år hölls i Årstadalsskolans matsal. Årsmötet präglades, även som i fjol, av de pandemirelaterade försiktighetsåtgärder vi har kommit att vänja oss vid. Att sittplatserna var väl separerade var ju en självklarhet, men trots det hade de flesta deltagarna valt att närvara via videolänk. Här följer en kort sammanfattning av årsmötet – mer detaljerad information finns i årsstämmoprotokollet, vilket du hittar här.

Mötet
Mötet öppnades av sittande ordförande Tobias Moberg, men leddes sedan av Marcus Bäckström, som även det för andra gången hade anlitats som en erfaren och extern ordförande. Till sekreterare för stämman valdes Petra Lennhede, och för att justera protokollet valdes Ann Kajsten och Tobias Moberg.

Motioner
Till stämman var fyra motioner inlämnade; tre på temat laddning av elbilar och en som föreslog att samfälligheten borde köpa en hjärtstartare. När det gäller laddning av elbilar så konstaterades att det är en angelägen fråga, men då regelverket – lagar och förordningar – ännu inte medger att samfälligheten får engagera sig ekonomiskt i detta så tvingades styrelsen föreslå att motionerna endera skulle avslås respektive anses besvarade. Stämman beslutade också i linje med styrelsens förslag.

Även frågan om hjärtstartare konstaterades vara viktig, men då inte heller den faller inom ramen för samfällighetens ansvarsområde, så valde stämman att följa styrelsens förslag och beslutade att lämna motionen utan åtgärd.

Ekonomi
Efter att tidigare ha fått höra styrelsens förvaltningsberättelse, revisorernas redogörelse och styrelsens förslag till vinstdisposition beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Camilla Almgren, ekonomiansvarig i den avgående styrelsen, redogjorde för styrelsens förslag till budget, vilket antogs av stämman.

Styrelseval
Styrelsen för Nybodaringens samfällighet består av en representant för respektive bostadsrättsförening eller samfällighet, och dessa har också vardera en förstesuppleant och en andresuppleant, vilka inte deltar i samfällighetens sammanträden annat än då ordinarie ledamot är förhindrad.

Ur den avgående styrelsen hade Petra Lennhede och Ida Lundquist avböjt omval, så som ersättare för dessa valdes som ordinarie ledamöter Charlotta Granström och Stefan Larsén.

Styrelsens sammansättning, inklusive suppleanter, återfinns i årsstämmoprotokollet.
Lite mer om vilka som sitter i styrelsen hittar du här.