Nybodahöjdens samfällighetsförening | 717902-5353
26 sep 2021

Hetvatten mot ogräset

Av Anders Annerfalk | 2021-09-26 20:23

Hösten är väl trots allt här, vi är ju snart inne i oktober, och det är dags att rusta sig för den vinter som är i antågande. Micke Lejdeby från vår parkförvaltare Habitek gjorde säsongens kanske sista kraftsamling mot ogräs, då han under några dagar i förra veckan gick på detta vildväxande otyg med sin hetvattenspruta. Samfälligheten har av miljöskäl valt detta alternativ i stället för kemisk bekämpning.

11 sep 2021

Höstvandring med styrelsen

Av Anders Annerfalk | 2021-09-11 09:10

På bilden ovan ser vi t.v. vår tekniske förvaltare Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik beskriva status på en del planerade underhållsåtgärder för styrelsen.
Det var för övrigt första gången den nyvalda styrelsen samlades "fysiskt" – tidigare möten, liksom för den förra styrelsen, har av pandemiskäl hållits som webbmöten.Nej, det är inte en inbjudan, även om rubriken kanske lite missledande antyder att så kan vara fallet.

Det handlar i stället om den årliga rundvandringen på vårt område, som styrelsen gör tillsammans med vår tekniske förvaltare, Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik. Syftet med rundvandringen, som i år gjordes den 24 augusti i samband med det första styrelsemötet för hösten, är att "på ort och ställe" se över underhålls- och ev. reparationsbehov. 

Samfälligheten har ju ett förvaltningsansvar för olika gemensamma "funktioner", och det finns emellanåt behov av att på olika sätt åtgärda dessa. Det kan vara så vitt skilda saker som lekplatsernas utformning, gatubelysningen eller dagvattennät som läcker.

Under den kombinerade rundvandringen och styrelsemötet, beslutade styrelsen bl.a. att

 • inte fullfölja fas 6 avseende grusning av bl.a. gästparkeringen,
 • måla krönplåtarna vid carportarna under hösten,
 • ev. laga översta trappsteget vid "norra" trappan och även högtryckstvätta denna,
 • rengöra konstverket vid infarten,
 • ev. inventera skicket på sittytorna på bänkarna vid lekplatserna,
 • inte byta ut annat än rent defekta motorvärmare,
 • undersöka om huruvida områdets sandlådor (alltså de för halkbekämpning, inte de på lekplatserna) används av vår vinterunderhåller FJ Service – i så fall bör de fyllas med samma röda grus som vi har lagt ut på p-platser och gångar),
 • be FJ Service att undersöka om "stödkonstruktionen" vid sopskåpen (Nybodaringen 80) kan göras smartare och snyggare sätt,
 • be vår markskötselleverantör Habitek, som tog över skötseln av parkmarken mm från All-Granth förra året, se vad som kan göras åt ”Häxringen”,
 • be boende på Nybodahöjden lämna förslag på var i området man gärna ser återplantering av träd och att
 • utreda mer noggrant vilka områden på höjden, som – i likhet med t.ex. marken mellan Nybodaringen 97-99 där det finns bänkar, sandlåda och flaggstång) – inte tillhör samfälligheten utan resp. bostadsrättsförening (i det aktuella fallet Brf. Gryningen) för att senare kunna besluta hur ett ev. skötselansvar ska hanteras.

P-platser - ska boende ha företräde?

Bland övriga frågor, som lyftes var den om huruvida boende ska ha förtur till p-platser.
Idag är det 3 boende på höjden som står i kö för parkeringsplats. Vi har tidigare, under ganska lång tid, haft ett antal lediga p-platser vilket har påverkat vår ekonomi negativt – detta då p-platsavgifter är en viktig intäktskälla för samfälligheten. Vi har därför regelmässigt hyrt ut några platser till "externer", dvs. personer som inte bor i området.

Under det senaste året har, sannolikt som en följd av pandemin och en därmed förknippad ovilja att åka kommunalt, allt fler boende på höjden skaffat bil och behöver därmed en parkeringsplats. En fråga, egentligen ett önskemål, har därför inkommit från en boende i området – vore det möjligt att nu säga upp några externa p-platshyresgäster, för att därmed kunna erbjuda nyinflyttade en p-plats utan att dessa ska behöva köa?
Frågeställaren anser att parkeringsplatserna primärt bör erbjudas boende på höjden.

Då frågan ansågs komplex – det fanns väldigt varierande åsikter inom styrelsen hur detta skulle hanteras – beslutades att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

20 jul 2021

Årsstämman – en ögonblicksbild

Av Anders Annerfalk | 2021-07-20 21:55

Så hade vi i samfälligheten den 18 maj vårt årsmöte, som även i år hölls i Årstadalsskolans matsal. Årsmötet präglades, även som i fjol, av de pandemirelaterade försiktighetsåtgärder vi har kommit att vänja oss vid. Att sittplatserna var väl separerade var ju en självklarhet, men trots det hade de flesta deltagarna valt att närvara via videolänk. Här följer en kort sammanfattning av årsmötet – mer detaljerad information finns i årsstämmoprotokollet, vilket du hittar här.

Mötet
Mötet öppnades av sittande ordförande Tobias Moberg, men leddes sedan av Marcus Bäckström, som även det för andra gången hade anlitats som en erfaren och extern ordförande. Till sekreterare för stämman valdes Petra Lennhede, och för att justera protokollet valdes Ann Kajsten och Tobias Moberg.

Motioner
Till stämman var fyra motioner inlämnade; tre på temat laddning av elbilar och en som föreslog att samfälligheten borde köpa en hjärtstartare. När det gäller laddning av elbilar så konstaterades att det är en angelägen fråga, men då regelverket – lagar och förordningar – ännu inte medger att samfälligheten får engagera sig ekonomiskt i detta så tvingades styrelsen föreslå att motionerna endera skulle avslås respektive anses besvarade. Stämman beslutade också i linje med styrelsens förslag.

Även frågan om hjärtstartare konstaterades vara viktig, men då inte heller den faller inom ramen för samfällighetens ansvarsområde, så valde stämman att följa styrelsens förslag och beslutade att lämna motionen utan åtgärd.

Ekonomi
Efter att tidigare ha fått höra styrelsens förvaltningsberättelse, revisorernas redogörelse och styrelsens förslag till vinstdisposition beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Camilla Almgren, ekonomiansvarig i den avgående styrelsen, redogjorde för styrelsens förslag till budget, vilket antogs av stämman.

Styrelseval
Styrelsen för Nybodaringens samfällighet består av en representant för respektive bostadsrättsförening eller samfällighet, och dessa har också vardera en förstesuppleant och en andresuppleant, vilka inte deltar i samfällighetens sammanträden annat än då ordinarie ledamot är förhindrad.

Ur den avgående styrelsen hade Petra Lennhede och Ida Lundquist avböjt omval, så som ersättare för dessa valdes som ordinarie ledamöter Charlotta Granström och Stefan Larsén.

Styrelsens sammansättning, inklusive suppleanter, återfinns i årsstämmoprotokollet.
Lite mer om vilka som sitter i styrelsen hittar du här.

28 apr 2021
Vårstädning!

Vårstädning!

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2021-04-28 10:24

Så äntligen börjar våren titta fram på riktigt! 

Som ni säkert redan har märkt så har vårstädningen av våra mark- och grönområden påbörjats: Rabatter rensas, träd trimmas, gräsmattor ses över, sopning av trottoarer och gator m.m. 

Farthindren kommer inom kort att placeras ut igen. 

Vårhälningar,
Styrelsen


21 mar 2021
Årsmöte den 18 maj

Årsmöte den 18 maj

Av Tobias Moberg | 2021-03-21 19:36

Samfällighetens årsmöte kommer att äga rum tisdagen den 18 maj 2021. (Det datum som angavs i ett tidigare utskick har alltså ändrats.)

Om pandemin tillåter avser vi att precis som förra året genomföra en fysisk stämma med möjlighet till fjärranslutning. Mer information kommer i kallelsen som tillsammans med årsmöteshandlingarna skickas ut i mitten av april.

Vi vill passa på att påminna om att det fortfarande finns tid för att skicka in motioner till årsmötet: Sista dag för detta är 31 mars. Motion kan skickas via e-post till styrelsen@nybodahojden.com eller läggas i föreningens brevlåda som sitter på sidan av miljöstugan och har adress Nybodaringen 88.

27 dec 2020

Ingen bortforsling av julgranar i år

Av Tobias Moberg | 2020-12-27 12:37

Samfälligheten kommer i år inte att anordna någon bortforsling av julgranar. Vi föreslår istället att ni lämnar era granar vid någon av Stockholms Stads uppsamlingsplatser.

Den närmaste fasta insamlingsplatsen finns vid Svandammsplan i Midsommarkransen, vid korsningen med Tellusborgsvägen. Den är öppen mellan 25 december och 31 januari.

Det går även att lämna granen nere på Sjövikstorget den 9, 10, 16 och 17 januari mellan klockan 12:00 och 13:00.

Mer information om uppsamlingsplatser i närheten finns på Stockolms Stads sida om att återvinna julen.

17 dec 2020
Information om kommande trädskötsel

Information om kommande trädskötsel

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-12-17 08:46
Årets sedvanliga översyn av trädbeståndet i området ägde rum under hösten. Vi har fortsatt välmående träd och växtlighet. 

Arboristerna från Trädmästarna bedömde att 4 träd behöver åtgärdas och att övriga är friska.

Träd 128: Skogslönnen (tvilling-trädet) har tyvärr drabbats av ett svampangrepp och behöver fällas för att inte riskera att välta.

Träd 156: Tall med inväxt trädbit skapar obalans i växtlighet och trädbit ska tas bort.

Träd 158: Tall-stubbe har drabbats av röta och kommer därför att fällas. Klätterväxt vid stubbe kommer att omplaceras om möjligt.

Träd 174: Ek med överhängande grenar på fastighet kommer att reduceras.


Arbetet kommer att utfärdas av Trädmästarna och är planerat till mitten av januari 2021. Datum kan påverkas av väder och vind.

Enligt Nybodahöjdens skötselplan kommer nyplantering att ske för varje träd som behöver fällas. Styrelsen kommer att göra detta i samråd med Trädmästarna. Nyplantering kommer att ske under 2021.


Vid frågor vänd er till Alexandra som är mark- och trädansvarig på 0708-747023.

21 aug 2020
Hästskon: nya lås till sopskåp och miljöstuga

Hästskon: nya lås till sopskåp och miljöstuga

Av Anders Annerfalk | 2020-08-21 09:42

Nu ska vi byta låscylindrar till sopskåpen och miljöstugan i Hästskon, eller, formellt, de som tillhör "GA2, Gemensamhetsanläggning 2". Låsbytet sker prel. den 3/9.

Anledningen till att vi gör detta är att Assa, som tillverkar låsen, inte längre tillverkar de speciella nyckelämnen som krävs för dessa lite ovanligare låscylindrar, och vi kan därför inte längre ersätta nycklar som saknas.

Alla, som bor i en lägenhet eller samfällighet som tillhör GA2 kommer att få nya nycklar via

 • Brf Söderutsikt (Nybodaringen 89-95): Ida Lundqvist
 • Brf Gryningen (Nybodaringen 97-101): Anders Annerfalk
 • Brf Fågelsången (Nybodaringen 103-107): Camilla Almgren
 • Samf Nybodaringen (Nybodaringen 62-86): Ann Kajsten
 • Samf Grönbrink (Nybodaringen 111-121): Petra Lennhede

Ev. frågor besvaras av undertecknad, Anders Annerfalk, gärna via mejl: anders.annerfalk@informationschef.se

17 aug 2020
Lekplatser klara och godkända

Lekplatser klara och godkända

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-08-17 18:56

Imorse blev lekplatserna besiktigade och godkända för lek!
Några mindre justeringar kommer att ske på torsdag men inget som påverkar säkerheten av lekutrustningen.

Området runt omkring fallskyddsytorna kommer att snyggas till och kommer omges av gräs samt grus såsom innan. Lekplats 1 (med klätterställning) har redan nu nysått gräs och vid lekplats 2 (med gungor) ska det sås gräs under nästa vecka. Vi kommer skylta upp detta så att gräset får tid att växa till sig. 

Under byggnationen stötte vi på stenblock i marken vilket gjorde att det hela drog ut på tiden något. Vi tackar för ert tålamod. 

Så roligt att se så många nyfikna barn som direkt började leka på lekplatserna! 

Om ni har frågor eller funderingar kontakta oss gärna via kontaktformuläret här på hemsidan.

13 aug 2020

Ny tidsplan för omgrusningsprojektet

Av Tobias Moberg | 2020-08-13 09:33

Arbetet med att lägga nytt grus i "hästskon" är nu i full gång. Den lilla gästparkeringen utanför miljöstugan och platserna utanför Nybodaringen 89 har redan försetts med nytt grus.

Tyvärr har det visat sig att omgrusningsarbetet kommer att bli mer omfattande än vad entreprenören hade räknat med.

Parkeringsplatserna består av ett underlag av stenmjöl samt ett övre skikt av grus. Det har visat sig att nivån på underlaget är betydligt högre än förväntat. Det innebär i sin tur att entreprenören behöver schakta bort betydligt mer massor för att kunna åstadkomma den grusnivå som föreskrivs i områdets grusinstruktion (någon/några centimeter under de omkringliggande plattorna).

Om vi inte åtgärdar den höga nivån nu kommer problemen med att gruset "spiller över kanterna" att fortsätta. Då har arbetet i mångt och mycket varit förgäves.

På grund av det ökade schaktningsbehovet kommer tidsplanen för arbetet att behöva justeras. Vår tekniske förvaltare Stoft Fastighetsteknik kommer att distribuera en uppdaterad tidsplan till berörda boende. Vid frågor kan ni som tidigare vända er till Thomas Nordenborg på adressen thomas@stoft.se.

Vi ber om ursäkt för det besvär de ändrade tidsplanerna orsakar. För att göra det enklare för er att flytta era bilar när parkeringsplatsen grusas om har vi bett Apcoa att tills vidare inte dela ut några parkeringsböter för gästparkeringarna i hästskon.

Uppdatering 2020-08-17: Informationen om att Apcoa inte skulle dela ut parkeringsböter på gästparkeringarna var tyvärr felaktig. Ni måste även fortsättningsvis betala när ni ställer er där men kan få ersättning för de utläggen genom att lämna in kvittot till samfälligheten. Kontakta vår parkeringsansvarige Rolf Henriksson via kontaktformuläret här på hemsidan för att få information om hur ni lämnar in sådana kvitton. Rolf kan även hjälpa till med att annullera eventuella parkeringsböter ni fått på grund av den tidigare felaktiga informationen.

7 aug 2020

Dags för omgrusning av hästskon

Av Tobias Moberg | 2020-08-07 16:42

I nästa vecka kommer arbetet med att lägga nytt grus i "hästskon", alltså den östra delen av området, att köra igång. Det befintliga gruset kommer att ersättas med alldeles ny, skinande röd Älvdalsporfyr - helt enligt skötselinstruktionen för området.

Information om arbetet har distribuerats till de berörda fastigheterna. Arbetet koordineras av vår tekniske förvaltare Stoft Fastighetsteknik, vid frågor kan ni vända er till Thomas Nordenborg på adressen thomas@stoft.se.

Om ni behöver hjälp med tillfällig parkering under arbetstiden är ni välkomna att kontakta Rolf Henriksson via kontaktformuläret här på hemsidan.

27 jul 2020

Uppdatering kring arbetet med lekplatserna

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-07-27 18:25

Uppdatering lekplatser 2020-08-04:

From med idag är lekplatsarbetet åter i full gång. De stenblock som vi stötte på i marken borras bort och vi kan behålla planen för lekplatserna med tilltänkt lekutrustning. Det behövs borras och tas bort sten så vi ber om överseende med det "buller och bång" som detta innebär.  Arbetet planeras vara klart nästa vecka dvs v33. För att färdigställa har vi godkänt att arbete får ske även på lördag 8 augusti men med tidigast start 9.00. 

Skador i gräsmattorna som följd av grävmaskinerna kommer att återställas när arbetet är färdigställt. 

Vid frågor kontakta Alexandra i styrelsen på 0708-747023.

Mvh, Styrelsen


Uppdatering av lekplatserna i samfälligheten: 

Vid markarbetet vid lekplatserna upptäcktes stora stenblock. Lekplatserna som skulle ha färdigställts under föregående vecka är pga stenblocken försenade. Vi träffar markföretaget i veckan för att hitta en bra lösning. Oklart i dagsläget när lekplatserna kan färdigställas men vi kommer att hålla er informerade i detta forum. 

Vid frågor kontakta Alexandra i styrelsen på 0708-747023. 

Mvh, Styrelsen

13 jul 2020

Renovering av lekplatser

Av Tobias Moberg | 2020-07-13 17:06

Som vi berättade på årsstämman har vi i styrelsen gett det välrenommerade företaget Kompan i uppdrag att fräscha upp lekplatserna på området. Arbetet med att ta bort befintlig lekutrustning har precis dragit igång, det är därför området har stängslats in.

Vi har tre lekplatser på området:

När allt är klart kommer lekplatserna att ha fått ny lekutrustning enligt nedan:

Vi återkommer med mer information om renoveringen i ett kommande nyhetsbrev.

Vi i styrelsen vill passa på att önska er alla en fortsatt trevlig sommar!

8 jul 2020

Protokoll från årsstämman

Av Tobias Moberg | 2020-07-08 11:07

Protokollet från vår ordinarie föreningsstämma den 23 juni 2020 är nu justerat och klart. Ni hittar det under fliken stadgar och årsmöten.

16 jun 2020

Markskötsel

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-06-16 21:14

Hej

Nu är vår plantering vid områdets entré äntligen färdigställd! Nu ska växterna ta fart och det nysådda gräset kommer att bli en grön inramning till rabatten.

För er info så står vi mellan företag som sköter vår markskötsel. Det nya företaget kommer att vara på plats inom kort. Planen är att papperskorgar ska tömmas och gräset ska klippas innan Midsommar. 

Vi ber er ha tålamod tills dess. 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

13 maj 2020

Vårstädning av Nybodahöjdens grönområden

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-05-13 08:56

Som ni säkert har märkt pågår årets vårstädning av samfällighetens gemensamma grönområden. Detta innebär att vi förbättrar våra gräsmattor, rensar ogräs, städar lekplatserna, sopar bort vinterns grus, klipper gräsmattorna etc.  

De närmaste veckorna kommer våra gräsmattor vara lite extra känsliga då vi har jordförbättrat och sått nytt gräs, så undvik att gå direkt på dessa områdena. 

Planteringen av vår entré är i full gång! Vi har en fin och snart blomstrande entré att se fram emot. Några försenade leveranser har dragit ut på arbetet men detta kommer att färdigställas så snart som möjligt. 

De växter som tidigare var planterade i entré-rabatten är omplanterade runtom i området.

Ha det fint! 

/Styrelsen 

13 apr 2020

Ny tid för årsstämma!

Av Ida Lundqvist | 2020-04-13 22:03

På grund av rådande Coronavirusepidemi kommer samfällighetens årsstämma flyttas till den 23 juni 2020 kl. 19.00. Plats kommer att meddelas senare. Styrelsen har även för avsikt att göra det möjligt att fjärransluta till årsstämman. 

26 mar 2020

Tid för årsstämma!

Av Ida Lundqvist | 2020-03-26 08:11

Samfällighetens årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2020 kl. 19.00 i Årstadalsskolan.

Vi i styrelsen vill passa på att påminna om att eventuella motioner ska vara inskickade senast den 31 mars 2020.

26 mar 2020

Nytt nyhetsbrev för Mars

Av Ida Lundqvist | 2020-03-26 08:07

Hej, nytt nyhetsbrev för mars finns under fliken "nyhetsbrev"

31 jan 2020

Bortforsling av julgranar

Av Alexandra Bohwalli Skommevik | 2020-01-31 13:45

Lyckad julgranshämtning i år - väldigt många granar fick sin rätta slutdestination! 

----- 

Goda nyheter: Till skillnad från de senaste åren kommer samfälligheten i år att ordna bortforsling av julgranar.

Uttjänta granar kan lämnas på gräsmattan i början på Idaborgsvägen (ner mot Årstabergsvägen), till vänster om det lilla elhuset. Granarna kommer att hämtas under vecka 3, så se till att lämna din gran senast 15 januari.

Om du vet med dig att du råkat tappa din gran någon annanstans på området är vi tacksamma om du flyttar den till den gemensamma högen. :)

1 nov 2019

Välkommen till samfällighetens nya hemsida!

Av styrelsen | 2019-11-01 19:50

Hej! 
Det du ser framför dig är vår nya hemsida. Här kan du hitta all relevant information om samfälligheten, kontaktvägar till vår styrelse, information om kommande händelser och mycket annat.

Styrelsens vision är att samtliga medlemmar i samfälligheten skall känna nyfikenhet och engagemang i det som händer på vårt fina område. 
Vi skall jobba på att vara tydligare i kommunikation samt förenkla för medlemmarna att få till sig information. Det är viktigt för oss att medlemmar skall känna sig hörda och därför vill vi även förenkla kontaktvägarna till styrelsen. 

Tveka inte att kontakta oss med synpunkter genom att använda formuläret under fliken ”kontakta oss”.

Väl mött!
Styrelsen