15 dec 2022

Elbilsladdning

Av Anders Annerfalk | 2022-12-15 08:00

Ovan: Elbil är bra – men ladda inte så här!

Många är med rätta frågande inför varför det "inte händer något" vad gäller installation av laddstolpar för elbilar på samfällighetens p-platser.
Nu gör det det.

Styrelsen har under flera år efter stämmobeslut haft frågan uppe men, så som regelverket – Samfällighetslagen – ser ut, har det funnits uppenbara tveksamheter kring i vilken utsträckning Lantmäteriets anläggningsbeslut för Nybodahöjden ger oss möjlighet att utan en ny anläggningsförrättning låta installera laddare – vårt anläggningsbeslut är otydligt. Nu ser det dock ut som att vi kan komma vidare; detta som en följd av att Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i en dom har slagit fast att det mycket väl kan ligga i det gemensammas intresse att låta en samfällighet eller en bostadsrättsförening installera laddare.
 
Där vi tidigare har tolkat våra möjligheter försiktigt, kanske överdrivet försiktigt för att inte riskera att dra på samfällighetens medlemmar onödiga kostnader, så kommer vi nu med hjälp av en sakkunnig medlem att se om vi kan göra en positiv omtolkning av anläggningsbeslutet. I så fall kommer nästa steg sannolikt att vara att med medlemmarnas stöd få ett beslut om att gå vidare, för att därefter göra en upphandling av det för samfälligheten mest lönsamma alternativet till ladd- och debiteringssystem. Styrelsen kommer att återkomma löpande i denna angelägna fråga.

I avvaktan på att vi ska få laddplatser på våra p-platser, så har några boende (villaägare) själva installerat egna laddare, vilket ju är en elegant lösning. Andra laddar på omkringliggande publika laddplatser, t.ex. vid Liljeholmens centrum medan några är lite extra fiffiga och använder motorvärmaruttagen, trots att det är sedan länge är såväl

• förbjudet
av samfällighetens styrelse som
tydligt avrått av Elsäkerhetsverket med hänvisning till risken för såväl brand som kortslutning:

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. • Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand."  Läs mer här!


Utöver risken för personskador så betalar ju inte den, som felaktigt laddar sin elbil via motorvärmaruttaget, rätt avgift för sin laddning.
Samfälligheten kommer därför att göra en utredning av hur motorvärmaruttagen används, vilka som använder dem och till vad. Den utredningen kommer att ligga till grund för ett beslut om motorvärmaruttagens framtid.