16 dec 2022

Lite info om motorvärmare, parkering mm

Av Anders Annerfalk | 2022-12-16 13:09
Fortsatt behov av motorvärmare?

Som tidigare har meddelats, så är det inte tillåtet att använda motorvärmaruttaget på p-platsen för att ladda sin elbil. Trots detta, så fortsätter några att ladda via motorvärmaruttaget. Det innebär, förutom säkerhetsrisken, att samfälligheten belastas med elkostnader för motorvärmarna även under andra tider på året än vintertid. I dessa tider med höga elkostnader är det dessutom särskilt märkbart.

Styrelsen kommer att kontakta alla de, som hyr parkeringsplats med motorvärmare, för att utreda det fortsatt behovet av motorvärmare. Med utgångspunkt i den utredningen, kommer styrelsen att fatta beslut om vi även fortsättningsvis ska erbjuda p-platser med motorvärmaruttag. 

Höstvandring
Väl inpå hösten – när detta skrives har hösten gått över i vinter – genomförde styrelsen, tillsammans med vår tekniske förvaltare Pontus Marin från Stoft Fastighetsteknik, den årliga höstvandringen.

"Höstvandring" må låta som en stärkande promenad, men ska ses mer som en okulär besiktning, där man går runt hela området och med utgångspunkt i samfällighetens underhållsplan, framförallt ser över reparations- och underhållsbehov.

Nytt parkeringsavtal
Intäkter från våra parkeringar är samfällighetens främsta inkomstkälla.
Att ha samtliga parkeringsplatser uthyrda är viktigt för samfällighetens ekonomi. Under våren 2022 sade styrelsen upp det avtal vi hade med APCOA för att ha möjlighet att jämföra med andra parkeringsbolags tjänster och erbjudanden. Efter att ha haft en dialog med fem olika parkeringsbolag, beslutade styrelsen att återigen teckna avtal med APCOA, då de, efter omförhandling, erbjöd de bästa villkoren. Avtalet innebär att vi får något ökade intäkter jämfört med tidigare, med en servicenivå som ska vara minst lika bra som var de andra bolagen kunde erbjuda.

Samfälligheten har Rolf Henricsson som parkeringsansvarig, och har i den rollen regelbunden kontakt med APCOA.
Via hemsidan sker kontakt med Rolf om allt som har med parkeringsplatserna att göra; t.ex. om man t ex önskar hyra p-plats, vill säga upp sin p-plats eller skulle vilja byta p-plats etc.

16 dec 2022
Mer om elbilsladdning

Mer om elbilsladdning

Av Anders Annerfalk | 2022-12-16 10:00

Vid styrelsemöte den 15 december, beslutades det att bjuda in samfällighetens medlemmar och boende i området till ett informationsmöte kring nuläge för frågan om elbilsladdning på Nybodahöjden. Detta informationsmöte planeras till efter årsskiftet.

Vid mötet betonades också att det även i fortsättningen inte är tillåtet att ladda sin elbil via motorvärmaruttag.

15 dec 2022

Elbilsladdning

Av Anders Annerfalk | 2022-12-15 08:00

Ovan: Elbil är bra – men ladda inte så här!

Många är med rätta frågande inför varför det "inte händer något" vad gäller installation av laddstolpar för elbilar på samfällighetens p-platser.
Nu gör det det.

Styrelsen har under flera år efter stämmobeslut haft frågan uppe men, så som regelverket – Samfällighetslagen – ser ut, har det funnits uppenbara tveksamheter kring i vilken utsträckning Lantmäteriets anläggningsbeslut för Nybodahöjden ger oss möjlighet att utan en ny anläggningsförrättning låta installera laddare – vårt anläggningsbeslut är otydligt. Nu ser det dock ut som att vi kan komma vidare; detta som en följd av att Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i en dom har slagit fast att det mycket väl kan ligga i det gemensammas intresse att låta en samfällighet eller en bostadsrättsförening installera laddare.
 
Där vi tidigare har tolkat våra möjligheter försiktigt, kanske överdrivet försiktigt för att inte riskera att dra på samfällighetens medlemmar onödiga kostnader, så kommer vi nu med hjälp av en sakkunnig medlem att se om vi kan göra en positiv omtolkning av anläggningsbeslutet. I så fall kommer nästa steg sannolikt att vara att med medlemmarnas stöd få ett beslut om att gå vidare, för att därefter göra en upphandling av det för samfälligheten mest lönsamma alternativet till ladd- och debiteringssystem. Styrelsen kommer att återkomma löpande i denna angelägna fråga.

I avvaktan på att vi ska få laddplatser på våra p-platser, så har några boende (villaägare) själva installerat egna laddare, vilket ju är en elegant lösning. Andra laddar på omkringliggande publika laddplatser, t.ex. vid Liljeholmens centrum medan några är lite extra fiffiga och använder motorvärmaruttagen, trots att det är sedan länge är såväl

• förbjudet
av samfällighetens styrelse som
tydligt avrått av Elsäkerhetsverket med hänvisning till risken för såväl brand som kortslutning:

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. • Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand."  Läs mer här!


Utöver risken för personskador så betalar ju inte den, som felaktigt laddar sin elbil via motorvärmaruttaget, rätt avgift för sin laddning.
Samfälligheten kommer därför att göra en utredning av hur motorvärmaruttagen används, vilka som använder dem och till vad. Den utredningen kommer att ligga till grund för ett beslut om motorvärmaruttagens framtid.

14 dec 2022

Styrelsen 2022-23

Av Anders Annerfalk | 2022-12-14 20:11

Samfällighetens styrelse samlade vid ett höstmöte. Fr.v. i bild: Rolf Henriksson (parkeringsansvarig, adjungerad till styrelsen), Camilla Almgren (kassör), Caroline Siwerz (vice ordförande och ansvarig för mark- och trädskötsel), Charlotta Granström (leverantörsansvarig), Anna-Karin Högberg (ordförande), Anna Palmberg (ansvarig för incident- och felhantering), Ann Kajsten (underhålls- och trädplan), Eva Karlsson (ansvarig för omvärldsbevakning) och Stefan Larsén (sekreterare). Saknas i bild gör Anders Annerfalk, som är informationsansvarig och den som tog bilden.